Co to jest EDR?

Wykrywanie ataków na punktach końcowych i reagowanie na nie (EDR) łączy stałe monitorowanie w czasie rzeczywistym, zbieranie danych z punktów końcowych i zaawansowaną korelację w celu reagowania na podejrzane działania powiązane z połączeniami z hostami i punktami końcowymi. To podejście umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa błyskawiczne identyfikowanie i korelowanie działań w celu dokładnego wykrywania z zastosowaniem opcji reagowania ręcznego i automatycznego.

EDR

Punkty końcowe to jedne z najbardziej zagrożonych elementów sieci. Według badania przeprowadzonego niedawno przez  Ponemon Institute 68% organizacji doświadczyło co najmniej jednego ataku na punkty końcowe, co skończyło się naruszeniem poufności danych lub bezpieczeństwa całej infrastruktury. Oprócz tego z tego samego raportu możemy dowiedzieć się, że 68% pracowników w IT stwierdziło, że ilość wspomnianych ataków wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ataki typu ransomware i z zastosowaniem złośliwego oprogramowania stają się coraz częstsze i bardziej agresywne, w związku z czym posiadanie systemu wykrywania i reagowania na punktach końcowych pozwalającego na identyfikowanie ewentualnych zagrożeń i badanie ich jest niezbędne niezależnie od wielkości organizacji.

Wykrywanie i reagowanie na punktach końcowych pozwala ograniczać ataki poprzez ciągłe skanowanie pod kątem podejrzanych zachowań i alarmowanie zespołu ds. bezpieczeństwa o wszelkich ewentualnych zagrożeniach, których zneutralizowanie może być konieczne. EDR umożliwia stałe monitorowanie punktów dostępu hosta, serwera i punktu końcowego, a także nieustające wyszukiwanie wszystkiego, co może stanowić zagrożenie.

Rozwiązania zabezpieczające EDR rejestrują wszystkie działania i zdarzenia na punkcie końcowym. Niektórzy dostawcy mogą też rozszerzać tę usługę również na wszelkie obciążenia połączone z siecią. Następnie powiązane z tym rekordy, lub dzienniki zdarzeń, mogą zostać użyte do odkrycia incydentów, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone. Monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwala wykrywać zagrożenia znacznie szybciej, zanim rozprzestrzenią się poza punkt końcowy użytkownika.

Do zalet wykrywania i reagowania na punktach końcowych należą możliwość przyspieszenia badań, błyskawiczne identyfikowanie luk w zabezpieczeniach i szybsze, ręczne lub automatyczne, reagowanie na wszelką złośliwą aktywność.

Wraz z rozwojem rozwiązań XDR – które wykraczają poza pojedynczy wektor ataku, obejmując dodatkowe warstwy zabezpieczeń, np. poczty e-mail, sieci, obciążeń chmurowych itd. – EDR szybko zmienia się w odizolowane podejście. To nie najważniejszy element strategii wykrywania i reagowania, ponieważ pełni funkcję kolejnego źródła danych XDR. Prostym sposobem na poznanie sposobu działania systemu wykrywania i reagowanie na punktach końcowych jest wyobrażenie sobie, że takim punktem końcowym są drzwi do naszego domu.

Mówiąc krótko, wykrywanie i reagowanie na punktach końcowych to ważna strategia ograniczania ryzyka w bezpiecznym środowisku, ale budując skuteczną strategię zarządzania ryzykiem, należy też rozważyć inne warstwy zabezpieczeń.

Stała i pełna widoczność

Twój zespół ds. bezpieczeństwa sieci ma ważne zadanie. Oprócz pomiarów stabilności i bezpieczeństwa sieci musi monitorować ewentualne zagrożenia lub problemy, które mogą z czasem się pojawić.

Dzięki wykrywaniu i reagowaniu na punktach końcowych Twój zespół ds. bezpieczeństwa otrzymuje alerty w czasie rzeczywistym dotyczące problemów, do których może dojść. Może to obejmować nieoczekiwaną aktywność na punkcie końcowym lub potencjalne próby zainfekowania punktów końcowych złośliwym oprogramowaniem lub ransomware. W związku z tym, że zagrożenia cybernetyczne z roku na roku rosną, dobrze jest zapewnić zespołowi ds. bezpieczeństwa narzędzia potrzebne mu do stałego i czujnego monitorowania tego, co dzieje się w sieci.

Wykrywaj, badaj i sprawdzaj

Dzięki EDR technologie zabezpieczeń mogą wykrywać i śledzić ruch potencjalnych zagrożeń w środowisku. Po wykryciu problemy mogą zostać przekazane zespołowi ds. bezpieczeństwa w celu dalszego badania. Rozwiązania zabezpieczające EDR mogą monitorować punkty końcowe, serwery i obciążenia, więc możliwości w zakresie badania zagrożeń i reagowania na nie mają kluczowe znaczenie dla zapewniania bezpiecznej platformy na potrzeby działalności biznesowej.

EDR może wykrywać ukryte zagrożenia dzięki stałej i pełnej widoczności tego, co dzieje się na punktach końcowych. Dzięki temu można łatwo reagować na wszelkie anomalie.

Przykłady przydatnych informacji, jakie EDR może zapewniać zespołowi ds. bezpieczeństwa:

  • Konta użytkowników, którzy się zalogowali bezpośrednio lub zdalnie.
  • Wszelkie zmiany kluczy ASP, plików wykonywalnych oraz inne wykorzystanie narzędzi administracyjnych.
  • Lista wykonanych procesów.
  • Rekordy dotyczące tworzenia plików, w tym archiwów .ZIP i .RAR.
  • Wykorzystanie nośników wymiennych, takich jak dyski USB.
  • Wszystkie lokalne i zewnętrzne adresy, z których nawiązano połączenia z hostem.

EDR zapewnia kompleksowy nadzór nad procesami związanymi z bezpieczeństwem punktu końcowego. Ta rozszerzona ochrona umożliwia zespołowi ds. bezpieczeństwa skupianie się na problemach w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie wszelkich poleceń lub procesów, które mogą być wykonywane na punkcie końcowym.

Prewencyjna ochrona

Wykrywanie i reagowanie na punktach końcowych pozwala na prewencyjną ochronę sieci, ponieważ umożliwia odpowiedniemu personelowi wyszukiwanie zagrożeń, które mogą pojawić się w sieci i na różnych punktach końcowych. Taki personel może wyszukiwać zagrożenia wykryte przez system i badać je, aby następnie przekazać zespołowi ds. bezpieczeństwa informacje o problemach i doradzić działania mające na celu ich szybkie rozwiązanie.

Zmęczenie alertami

Alerty bezpieczeństwa są niezwykle ważnym elementem zarządzania cyberzagrożeniami. O ile zapewniają najświeższe informacje na temat tego, co dzieje się w środowisku, mogą również powodować zmęczenie, które może negatywnie wpłynąć na kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak średni czas reakcji (mean-time-to-respond – MTTR) i średni czas wykrycia (mean-time-to-detect – MTTD).

Zmęczenie alertami może wystąpić, gdy zespół ds. bezpieczeństwa regularnie odbiera nadmierną ilość takich powiadomień. Z czasem może to przytłoczyć analityków i wpłynąć na czas reakcji.

Same w sobie alerty nie są powodem do zmartwień. Jeśli jednak regularnie pojawia się wiele alertów, analitycy mogą spędzać większość czasu na badaniu fałszywych alarmów, dając się zwieść na manowce potencjalnie kosztownym lub niszczycielskim incydentom związanym z bezpieczeństwem.

W ramach codziennego monitorowania analitycy będą przesiewać wiele alertów, które mają pomagać w ograniczaniu ryzyka cybernetycznego. Z czasem może to doprowadzić do wypalenia, ponieważ zespoły będą próbowały radzić sobie z często przytłaczającą ilością alertów, na które muszą zareagować. EDR i wybór zoptymalizowanych, zautomatyzowanych reakcji mogą pomóc w ograniczeniu zmęczenia alertami.

Pozostawienie ciągłego monitorowania i zbierania danych z punktów końcowych, a także dostosowanych, zautomatyzowanych reakcji rozwiązaniu zabezpieczającemu EDR może ograniczyć obciążenie analityków, pozwalając im na wykonywanie obowiązków służbowych w o wiele mniej stresujący sposób.

Szybsze stosowanie środków zaradczych

Wykrywanie i reagowanie na punktach końcowych wykorzystuje implementację funkcji badawczych i dogłębnej analizy. W związku z tym, że technologia EDR zajmuje się najżmudniejszymi zadaniami, zespół ds. bezpieczeństwa może skupić się na możliwie szybkim reagowaniu na problemy. Prowadzi to do szybszego zastosowania środków zaradczych, co oznacza, że potencjalne zagrożenia mają mniej czasu, aby spowodować problemy w sieci. Dzięki EDR zespół ds. bezpieczeństwa może zidentyfikować zagrożenia i zająć się nimi, zanim przekształcą się one w pełnowymiarowy atak.

Zapobieganie nie może wyeliminować wszystkich zagrożeń

Jeśli wśród zabezpieczeń przedsiębiorstwa nie ma EDR, nie wykorzystuje ono wszystkich możliwości prewencyjnego monitorowania ewentualnych problemów. Jeśli tradycyjne produkty punktowe i systemy zapobiegania zawiodą, bez EDR atakujący mogą uzyskać dostęp do systemu na wiele tygodni lub nawet miesięcy przed tym, jak dowie się o tym zespół ds. bezpieczeństwa. EDR ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia podobnego problemu, zapewniając monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwalające na wyizolowanie wszelkich zagrożeń, które mogą się prześliznąć mimo podjęcia środków zaradczych.

Jak wspomniano, bez odpowiedniej technologii do stałego monitorowania środowiska atakujący mogą uzyskać dostęp do sieci, a później swobodnie do niej wracać. Otwiera to drogę złośliwemu oprogramowaniu i ransomware, które może zbierać dane dla osób z zewnątrz, które chcą uzyskać dostęp do poufnych informacji. Z kolei EDR zawsze ma oko na Twój system. Oznacza to, że wszelkie zagrożenia, które się przedostaną, zostaną zidentyfikowane i będzie się można nimi zająć, zanim problem stanie się poważniejszy.

Dane to nie wszystko

Zbieranie informacji o zagrożeniach na punktach końcowych nie zawsze wystarcza. Twój zespół ds. bezpieczeństwa powinien dysponować wszystkimi narzędziami, jakich potrzebuje do radzenia sobie z wszelkimi problemami i zagrożeniami. Bez analiz, na podstawie których można podjąć działania, nie można eliminować zagrożeń, przez co atakujący mogą uzyskać dostęp do ważnych danych.

Oprócz tego EDR pozwoli zespołowi ds. bezpieczeństwa na pełne wykorzystanie nowego zestawu narzędzi, które wcześniej mogły być dla niego niedostępne. EDR może dać zespołowi ds. bezpieczeństwa szanse na skuteczniejsze i szybsze działanie. Szybkie podejmowanie działań jest równie ważne jak identyfikowanie zagrożeń.

Dzięki EDR zespół może łączyć systemy monitorowania w czasie rzeczywistym z posiadanymi już danymi, aby określić źródło zagrożeń, sposób przedostania się do systemu, a nawet jakie systemy mogły zostać zaatakowane. Ma to kluczowe znaczenie, szczególnie podczas walki z rosnącą cyberprzestępczością, której celem jest obecnie wiele przedsiębiorstw.

Dodatkowo EDR umożliwia zespołowi ds. bezpieczeństwa przyspieszenie procesu. Jeśli stosowanie środków zaradczych trwa zbyt długo, może okazać się bardzo kosztowne. Może być przyczyną utraty danych, a nawet pieniędzy, jeśli atak jest związany z ransomware. EDR stale monitoruje system, więc zespół ds. bezpieczeństwa może skupić swoje wysiłki na walce z zagrożeniami, zanim zyskają dostęp do poufnych danych i spowodują straty finansowe i czasowe.

Ochrona w chmurze

Większość systemów EDR jest dostarczana w ramach rozwiązań chmurowych. To ważny element, ponieważ rozwiązania chmurowe nie wpływają na działanie punktów końcowych. Jeśli zostanie wykryte zagrożenie lub jeśli punkt końcowy zostanie wyłączony, chmurowe systemy EDR działają jak zwykle, ponieważ środowisko zabezpieczeń utrzymuje ten sam poziom kompleksowego monitorowania i ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami.

Oprócz tego chmurowy system EDR sprawia, że problemy, które pojawiają się na różnych punktach końcowych, nie wpływają negatywnie na monitorowanie w czasie rzeczywistym i inne ważne aspekty zapewniania bezpieczeństwa.

Powiązane artykuły