XDR

Zyskaj szerszą perspektywę i lepszy kontekst, aby szybciej znajdować, wykrywać, badać zagrożenia i na nie reagować.

Trend Micro Vision One™ otrzymuje najwyższy wynik w kategorii bieżącej oferty rozwiązań w zakresie oceny XDR

Więcej niż
jeden wektor

Poważne zagrożenia mogą unikać wykrycia, jeśli dane są zbierane i analizowane w silosie. O ile funkcje wykrywania i reagowania wdrożone w poszczególnych warstwach zabezpieczeń mogą alarmować o podejrzanej aktywności dla tego wektora, brakuje możliwości automatycznego korelowania zdarzeń i powiązanej aktywności. To właśnie potrafi XDR.

Wydajna analiza
bezpieczeństwa

Modele analizy i wykrywania XDR korzystają ze źródeł danych, aby identyfikować zdarzenia niedostrzegalne dla EDR lub produktów punktowych. Analitycy mogą skupić swoją uwagę na mniejszej liczbie alertów o wyższej pewności, co prowadzi do szybszego wykrycia oraz aktywnej, standardowej i zautomatyzowanej odpowiedzi.

Jedna, zintegrowana platforma

Badaj problemy przy użyciu alertu na pulpicie (Workbench Alert) lub widoku incydentów (Incident View), aby szybko zwirtualizować, przeanalizować zagrożenia i zareagować na nie w całym środowisku. Wszystko to możesz zrobić z poziomu konsoli Trend Micro Vision One, poprawiając wskaźniki czasu wykrycia i reakcji.

Poznaj zalety biznesowe rozwiązania XDR

Organizacje, które korzystają z rozwiązań XDR, według ESG:

Doświadczają nawet o 50% mniej skutecznych ataków

Oszczędzają na kosztach porównywalnych z zatrudnieniem 8 pracowników w pełnym wymiarze godzin

Skracają okres ataku nawet o 65%

Dokładniejsze informacje. Lepsze zrozumienie

Trend Micro Vision One zbiera i koreluje dane ukrytej aktywności związanej z wieloma wektorami XDR, zapewniając doskonalsze wykrywanie i badanie w wielu warstwach, którego nie można osiągnąć przy użyciu SIEM, EDR ani innych rozwiązań punktowych.

Zdarzenia, które pozornie wyglądają na mało istotne, w szerszym kontekście mogą nagle okazać się ważnymi wskaźnikami infekcji (IOCs), co pozwala na szybkie ograniczenie wpływu, skutków i szkód.

XDR dociera do sedna problemu.

Wcześniejsze odkrywanie incydentów dzięki skorelowanemu wykrywaniu i zintegrowanej analizie zagrożeń

Trend Micro Vision One stosuje analizy XDR do badania danych aktywności pochodzących z własnych rozwiązań działających w środowisku, aby generować skorelowane alarmy umożliwiające podjęcie odpowiednich działań oraz kompleksowe widoki incydentów. Globalny wywiad dotyczący zagrożeń z sieci Trend Micro™ Smart Protection Network™ w połączeniu ze stale aktualizowanymi regułami wykrywania i modelami maksymalizuje skuteczność XDR.

Można utworzyć niestandardowe kryteria wykrywania, aby szukać różnych zachowań w celu identyfikacji wieloetapowych, złożonych ataków w wielu warstwach bezpieczeństwa.

XDR rozbija silosy w celu poprawienia efektywności wykrywania.

Szybsze badanie zagrożeń i reagowanie na nie dzięki zintegrowanym procesom

Uprość i przyspiesz wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie, aby zapewnić większą swobodę działania zespołom ds. bezpieczeństwa SOC i IT.

Single Platform Display XDR

Celowe wyszukiwanie

Trend Micro Vision One umożliwia poszukiwanie zagrożeń przy użyciu wielu metod – od zaawansowanych zapytań po proste wyszukiwanie tekstowe – w celu aktywnego znajdowania danych lub aktywności w Twoim środowisku.

Sprawdzaj podejrzaną aktywność i badaj określone identyfikatory taktyki i techniki, gdy zagrożenie jest już znane. Stale wyszukuj nowo odkryte wskaźniki infekcji (IOC) przy użyciu zautomatyzowanej analizy Trend Micro lub niestandardowych skanów.

XDR ułatwia znalezienie tego, co ukryte.

Platforma ochrony przed zagrożeniami Trend Micro Vision One pomaga zespołom ds. bezpieczeństwa stale monitorować ogólny stan bezpieczeństwa firmy i nim zarządzać.

Łącząc XDR, Zero Trust Risk Insights i inne aplikacje do ochrony przed zagrożeniami, umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa pewne i skuteczne ograniczanie ryzyka.

Cenne informacje i oceny z zakresu bezpieczeństwa wraz z niestandardowymi widokami pulpitu pomagają wspomnianym zespołom w zawężaniu wyników do tych, którymi należy się zająć natychmiast, zapewniając większą widoczność i określając priorytety.

Funkcje Zero Trust Risk Insight obejmują funkcje wykrywania XDR i stałej oceny luk w zabezpieczeniach, aktywności aplikacji chmurowych, naruszenia bezpieczeństwa kont, a także wykrywania anomalii, co pozwala oszacować ogólne ryzyko ponoszone przez organizację, trendy w czasie i względne porównania z innymi firmami w tej samej branży lub w regionie.

Mitre

Ocena skuteczności wykrywania MITRE Engenuity™ ATT&CK – Carbanak i FIN7: Trend Micro jest jedną z trzech najlepszych firm w kategorii widoczności i telemetrii ze 100% skutecznością wykrywania ataków w systemie Linux

Trend Micro Service One zapewnia większy spokój

Zapewnij sobie wiedzę na temat produktów i zabezpieczeń na wyciągnięcie ręki. Trend Micro Service One łączy w sobie całodobowe wsparcie premium każdego dnia roku, usługę Trend Micro™ Managed XDR i usługi reagowania na incydenty w całym cyklu życia produktu.

XDR

Zobacz, co nasi klienci mają do powiedzenia w Gartner Peer Insights


Więcej historii udanych wdrożeń

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

„Korzystamy z kilku rozwiązań Trend Micro. Dzięki temu, że są zintegrowane, całe nasze środowisko jest zabezpieczone oraz mamy pewność, że w razie zagrożenia będą efektywnie współpracować”. Rozwiązania Trend Micro zwiększyły skuteczność naszych reakcji na incydenty o 90 procent”.

Claudia Anania, CIO, Unigel

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

„Produkty Trend Micro współpracują ze sobą, ułatwiając badanie incydentów. Mam pełny wgląd w to, co się dzieje i gdzie się zaczęło, oraz wiem, jak prześledzić drogę zagrożenia i jak naprawić błędy”.

Tareq Allan, CISO, DHR Health

Windows® Mac® AndroidTM iOS new Power Up

Poznaj platformę Trend Micro Vision One z XDR