Polityka Prywatności dla Produktów
i Usług Trend Micro
(Obowiązująca od marca 2018 r.)

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do osób będących obywatelami lub rezydentami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii.

 

Trend Micro Incorporated oraz jej spółki zależne i powiązane (łącznie zwane „Trend Micro” lub „my”) przedstawia niniejszą Politykę Prywatności, by pomóc w zrozumieniu jakiego typu informacje przekazujesz do Trend Micro podczas korzystania z produktów i usług Trend Micro, co robimy z tymi informacjami oraz w jaki sposób je chronimy.

Opis produktu/usługi

Dzięki produktom i usługom Trend Micro, możesz zwiększyć poziom zabezpieczenia swoich danych cyfrowych przed hakerami, osobami wysyłającymi spam, oprogramowaniem szpiegującym lub złośliwym oraz innymi zagrożeniami obecnymi w sieci. Ze względu na szybką i ciągłą ewolucję zagrożeń sieciowych oraz złośliwego oprogramowania, niezbędne jest skonfigurowanie naszych produktów i usług do ciągłego przekazywania danych i informacji z Twoich urządzeń, aby umożliwić nam wyprzedzanie szkodliwych ataków i ochronę Twoich urządzeń oraz danych. Przesyłane dane i informacje mogą zawierać także dane osobowe.

Jakie informacje przekazujesz?

Dane o licencjach na produkty

Kiedy instalujesz i aktywujesz nasze produkty, przekazujesz dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • numer identyfikacyjny urządzenia
 • system operacyjny
 • klucz licencyjny

Wykorzystujemy te dane osobowe, by zapewnić, że Twoja licencja na nasze rozwiązania jest ważna oraz by kontaktować się z Tobą w sprawie odnowienia licencji, problemów technicznych oraz informacji na temat nowych produktów.

Informacje i dane osobowe do wykorzystania i interakcji z produktami i usługami Trend Micro

Przekazujesz niżej wymienione informacje i dane osobowe podczas korzystania lub interakcji z naszymi produktami i usługami, w tym w ramach usługi wsparcia dla klienta. Dokładny zakres przekazywanych przez Ciebie informacji i danych osobowych zależy od wykorzystywanego produktu lub usługi. Przekazanie tego rodzaju informacji i danych osobowych umożliwia Ci uczestniczenie, wymianę i wywieranie wpływu na globalne bazy danych Trend Micro zawierające dane analityczne do oceny zagrożeń, w celu szybkiego identyfikowania i obrony przed potencjalnymi zagrożeniami w Twoim unikalnym środowisku sieciowym, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym poniżej, a także umożliwienia nam zaoferowania Ci wymaganego przez Ciebie wsparcia.

 • Informacje na temat produktu, takie jak adres MAC, numer identyfikacyjny urządzenia,
 • Publiczne adresy IP dla internetowych bramek użytkowników
 • Środowisko mobilne/stacjonarne
 • Metadane z podejrzanych plików wykonawczych
 • Adresy URL, domen i adresy IP odwiedzanych stron internetowych
 • Metadane klienta/urządzenia zarządzanego przez produkty bramkowe
 • Zachowania aplikacji
 • Zachowania klienta
 • Informacje z podejrzanych maili, w tym adresy mailowe nadawcy i odbiorcy, wraz z załącznikami
 • Wykryte informacje o złośliwych plikach
 • Wykryte informacje o połączeniach ze złośliwymi sieciami
 • Dzienniki debugowania
 • Architektura/Topologia sieci
 • Zrzuty ekranu z błędami

Jeżeli nie chcesz przekazywać danych osobowych do Trend Micro, zapoznaj się z dokumentacją swojego produktu w celu uzyskania szczegółowych informacji w jaki sposób można dezaktywować funkcje zbierające i przesyłające informacje zwrotne do Trend Micro, o ile jest to możliwe.

W jaki sposób Trend Micro wykorzystuje dane przekazywane nam przez Ciebie?

Nasze produkty wykorzystują przekazane nam przez Ciebie dane osobowe w celu świadczenia usług bezpieczeństwa oraz usług i funkcji związanych z wykrywaniem zagrożeń, takich jak:

 • Analiza danych przesyłanych przez Twoje urządzenia lub do Twoich urządzeń w celu wyodrębnienia i identyfikacji zagrożeń, czułych punktów, podejrzanej działalności i ataków;
 • Ocena reputacji urządzenia lub pliku, w celu doradzenia, czy należy udzielić dostępu;
 • Analiza maili w celu ochrony przed spamem oraz innymi podejrzanymi treściami;
 • Ochrona antywirusowa;
 • Wykrywanie, zapobieganie i ochrona przed włamaniami;
 • Zapobieganie i przewidywanie zagrożeń;
 • Ochrona sieci;
 • Identyfikacja źródeł i metod stosowanych przy atakach ukierunkowanych
 • Zapewnienia uaktualnionej ochrony przed złośliwymi zagrożeniami.

Możemy wykorzystać przekazane nam przez Ciebie informacje w innych celach handlowych, w tym

 • Prowadzenia wewnętrznych rejestrów
 • Zapewnienia zgodności z prawem i stosowania się do nakazów organów administracyjnych
 • Rozwoju produktów i usług
 • Dostarczenia Ci bieżących informacji na temat naszych produktów, usług i promocji
 • Zapewnienia wsparcia dla klienta, zarządzania subskrypcjami, a także reagowania na żądania, zapytania i uwagi

Wszystkie dane osobowe, o których mowa powyżej, są niezbędne w celu zawarcia umowy z Trend Micro oraz korzystania z produktów i usług Trend Micro, a zatem jesteś zobowiązany przekazać takie dane osobowe, gdyż w innym przypadku nie jesteśmy w stanie ani zrealizować wiążącej nas z Tobą umowy, ani dostarczyć Ci naszych produktów i usług.

W jaki sposób chronimy Twoje informacje?

Wykorzystujemy zabezpieczenia administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne, łącznie z kontrolą dostępu, środkami zabezpieczenia pomieszczeń, bezpiecznego niszczenia danych oraz planami reagowania na incydenty w celu ochrony przekazywanych nam przez Ciebie informacji. Nasze kontrole bezpieczeństwa zaprojektowane są w taki sposób, by utrzymać odpowiedni poziom poufności, integralności i dostępności danych.

Gdzie przetwarzamy Twoje dane?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w centrach danych w Stanach Zjednoczonych, a także w innych lokalizacjach na całym świecie, prowadzonych przez Trend Micro, podmioty zależne Trend Micro lub inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Trend Micro, które przetwarzają dane w imieniu Trend Micro. Kiedy łączysz się z naszymi usługami, możesz przesyłać swoje informacje poza granice swojego kraju, do jurysdykcji, która może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jaki zapewniony jest w Twoim państwie.

Przechowywanie danych

Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe przechowywać będziemy tak długo, jak pozostajesz zarejestrowanym subskrybentem lub użytkownikiem naszych produktów lub tak długo, jak posiadamy ku temu inne uzasadnienie handlowe, a po zakończeniu tego okresu nie dłużej, niż jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

W jaki sposób udostępniamy Twoje dane?

Nie udostępniamy przekazywanych nam przez Ciebie danych, za wyjątkiem przekazywania danych dostawcom usług wspierających nas w wykonywaniu i ulepszaniu usług świadczonych na Twoją rzecz, za Twoją zgodą oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne, by wykonać nasze zobowiązania umowne w stosunku do Ciebie; jeżeli jest to niezbędne, w celu ochrony praw i interesów Twoich, naszych lub innych osób; w związku ze sprzedażą lub restrukturyzacją naszej działalności, jeżeli oraz w zakresie dozwolonym przez prawo oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane w odniesieniu do jakichkolwiek procesów prawnych, egzekucji praw lub innego postępowania administracyjnego. Oznacza to, że możemy przekazać zebrane przez nas informacje, które otrzymaliśmy od Ciebie, jeżeli informacje takie mają istotne znaczenie w kontekście wezwania sądowego lub wniosku organów ścigania, bądź też w kontekście innego postępowania administracyjnego, pod warunkiem, że jest to dopuszczalne zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa ochrony danych.

Zmiany w Polityce Prywatności Trend Micro

Niniejsza Polityka Prywatności została po raz ostatni zaktualizowana w styczniu 2017 r. Trend Micro będzie okresowo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych produktach i usługach oraz w kontekście informacji zwrotnych otrzymywanych od klientów. Każdorazowo po wprowadzeniu zmian w Polityce Prywatności, zmienimy datę na początku Polityki Prywatności. Jeżeli zostaną wprowadzone istotne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności lub w sposobie, w jaki Trend Micro wykorzystywać będzie Twoje dane osobowe, Trend Micro powiadomi Cię albo poprzez umieszczenie w widocznym miejscu powiadomienia o takich zmianach przed ich wprowadzeniem, albo bezpośrednio, przesyłając Ci takie powiadomienie.

Informacje kontaktowe i zapytania kierowane do Trend Micro

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, żądania, uwagi lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt mailowy na adres legal_notice@trendmicro.com lub listowny na adres Trend Micro Privacy Program, Trend Micro Incorporated, c/o Legal Department, 225 East John Carpenter Freeway, Suite 1500, Irving, TX 75062, USA.