Czynniki ryzyka

Wystąpienie któregokolwiek z poniższych czynników ryzyka może wpłynąć na działalność biznesową, kondycję finansową i wyniki operacyjne grupy Trend Micro. Jeśli tak się stanie, cena giełdowa udziałów Trend Micro Incorporated, spółki macierzystej grupy Trend Micro, może spaść, a inwestorzy lub udziałowcy mogą stracić całość lub część swojej inwestycji. Na działalność biznesową grupy Trend Micro mogą wpłynąć również inne czynniki ryzyka i niewiadome, które uważamy za nieistotne.

W środowisku konkurencyjnym może dojść do poważnych zmian, jeśli główni dostawcy systemów operacyjnych i innego oprogramowania, takiego jak zapory lub programy do obsługi poczty e-mail, albo sprzętu komputerowego zdecydują się na połączenie swoich produktów w pakiety z oprogramowaniem antywirusowym lub innymi funkcjami zabezpieczeń komputerów. Te firmy mogą oferować ochronę antywirusową w standardzie ze swoimi produktami, za minimalną opłatą uiszczaną przez klientów lub bez dodatkowych kosztów po ich stronie, co może spowodować, że nasza szeroka gama produktów i usług stanie się przestarzała lub trudna do sprzedania. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których produkty antywirusowe oferowane przez tych dostawców są porównywalne z naszą szeroką gamą produktów i usług lub od niej lepsze. Oprócz tego, nawet jeśli produkty antywirusowe tych dostawców zawierają mniej funkcji niż nasza szeroka oferta produktów i usług albo jeśli okazało się, że mają niższą skuteczność w zakresie wykrywania i usuwania zainfekowanych plików, klienci nadal mogą wybrać je zamiast naszej szerokiej oferty produktów i usług, ze względy na niższy koszt lub dowolne inne przyczyny.

Obecnie główni dostawcy oprogramowania i sprzętu przejęli kilku dostawców zabezpieczeń. Jeśli oprogramowanie antywirusowe lub inne funkcje cyberzabezpieczeń stałyby się częścią produktów i usług wspomnianych konkurentów, mogłoby to mieć znaczący, negatywny wpływ na naszą działalność, kondycję finansową i wyniki operacyjne.

Główna działalność naszej firmy skupia się na sprzedaży netto licencji, oprogramowania antywirusowego oraz innych produktów i usług zabezpieczających. Mimo że zaczęliśmy oferować bardziej kompleksowe usługi i oprogramowanie do zarządzania oraz zabezpieczenia sieciowe i internetowe, spodziewamy się, że w dającej się przewidzieć przyszłości sprzedaż oprogramowania antywirusowego oraz innych usług i produktów zabezpieczających w dalszym ciągu będzie stanowić największą część naszej sprzedaży netto. Spadek popytu na oprogramowanie antywirusowe oraz inne usługi i produkty zabezpieczające, obniżenie cen wspomnianych produktów i usług w związku z konkurencją albo zmiany technologiczne lub inne czynniki, takie jak niższy wzrost lub regres na ogólnoświatowym rynku zabezpieczeń, mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na naszą działalność biznesową, kondycję finansową i wyniki operacyjne.

Rynek zabezpieczeń komputerowych charakteryzuje się:

 • szybkimi zmianami technologicznymi;
 • rozprzestrzenianiem się przez Internet nowych i zmieniających się wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania i zagrożeń;
 • częstym wprowadzaniem produktów i usług oraz aktualizowaniem ich;
 • zmianami potrzeb klientów.
   

Te cechy rynku stwarzają znaczne ryzyko i stanowią niewiadome wpływające na nasz sukces biznesowy. Przykładowo nasi konkurenci mogą wprowadzić na rynek produkty i usługi z dziedziny zabezpieczeń komputerowych, które będą technologicznie doskonalsze od naszej szerokiej oferty produktów i usług. Dodatkowo mogą pojawić się nowe systemy operacyjne, systemy sieciowe czy nowe pomiary lub technologie antywirusowe. Do nowych trendów w zakresie systemów i standardów należą obecnie dystrybucja aplikacji przez Internet i używanie przeglądarki internetowej do uzyskiwania dostępu do systemów typu klient–serwer. Nasze istniejące produkty i usługi mogą być niezgodne z niektórymi lub wszystkimi takimi standardami. Nasza działalność biznesowa, kondycja finansowa i wyniki operacyjne mogą ulec znaczącemu pogorszeniu, jeśli nie będziemy mogli szybko i efektywnie zareagować na takie nowości.

Nasze produkty sprzętowe produkuje niewielka liczba zewnętrznych firm. Spodziewamy się, że nasza zależność od zewnętrznych producentów będzie mieć coraz większe znaczenie, ponieważ liczba naszych produktów sprzętowych rośnie. Zależność od zewnętrznych dostawców wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka, do których należą brak kontroli nad procesem produkcji oraz potencjalny brak lub niedostępność odpowiedniej zdolności produkcyjnej. Jeśli którykolwiek z zewnętrznych producentów nie będzie mógł wytworzyć lub nie wytworzy naszych produktów w wymaganej ilości, zgodnie z przepisami ochrony środowiska i innymi regulacjami obowiązującymi na obsługiwanych przez nas rynkach, w dobrej cenie, na czas lub w ogóle, będziemy musieli zabezpieczyć dodatkowe zdolności produkcyjne. Nieoczekiwana utrata dowolnego z producentów może zakłócić naszą działalność biznesową. Oprócz tego produkty sprzętowe zawierają komponenty o znaczeniu krytycznym, dostarczane przez jedną lub ograniczoną liczbę firm zewnętrznych. Każdy znaczny niedobór komponentów albo brak możliwości konserwacji lub doskonalenia tych produktów przez zewnętrznego dostawcę może doprowadzić do anulowania zamówień przez klientów lub opóźnień w składaniu zamówień, a co za tym idzie — negatywnie wpłynąć na naszą kondycję finansową i wyniki operacyjne.

Skupiamy naszą działalność przede wszystkim na zabezpieczeniach komputerowych opartych na oprogramowaniu antywirusowym. W związku z tym aktywnie dążymy do zawierania sojuszy strategicznych z innymi firmami, które pozwalają nam zapewniać klientom zintegrowane lub inne, nowe produkty i usługi będące efektem takich sojuszy. Aby wprowadzić na rynek oraz dostarczać takie produkty i usługi, możemy inwestować znaczne środki pieniężne i inne zasoby w rozwój produktów, promocje i wsparcie marketingowe oraz działania konserwacyjne. Niemniej, mimo starań, możemy nie osiągnąć przychodów z takich sojuszy, a same sojusze mogą zostać zakończone lub wygasnąć z różnych przyczyn przed wygenerowaniem przychodów.

Nasi główni konkurenci są aktywni na japońskim rynku oprogramowania antywirusowego oraz przeznaczyli znaczne środki na osiągnięcie sukcesu na japońskim rynku zabezpieczeń komputerowych. Dodatkowo naszymi bezpośrednimi konkurentami są nie tylko istniejący dostawcy zabezpieczeń, ale i nowi, a także dołączający do tego grona w wyniku ostatnich przejęć M&A z innych branż. Taka konkurencja na naszym głównym, japońskim rynku może się w przyszłości zintensyfikować, jeśli pojawiają się nowi konkurenci. W wyniku starań naszych konkurentów w przyszłości możemy nie utrzymać naszej bieżącej pozycji na japońskim rynku. Oprócz tego, aby efektywnie reagować na rosnącą konkurencję, możemy być zmuszeni do skierowania większych zasobów związanych z rozwojem produktów, marketingiem i innych na rynek japoński, co może ograniczyć naszą zdolność do rozwoju na pozostałych rynkach. Znaczna utrata sprzedaży i udziału w rynku w Japonii wynikająca z powodzenia konkurencji może mieć istotny, niekorzystny wpływ na naszą działalność biznesową, kondycję finansową i wyniki operacyjne.

W szybko zmieniającej się branży od czasu do czasu rozważamy szanse przejęcia innych firm. Możemy więc zdecydować się na rozwój działalności biznesowej poprzez przejęcia. W przeciwieństwie do niektórych z naszych głównych konkurentów mamy ograniczone doświadczenie w zakresie przejmowania istniejących przedsiębiorstw. Przyszłe przejęcia mogą łączyć się z wieloma czynnikami ryzyka i niewiadomymi, do których należą:

 • nasza niezdolność do zachowania klientów, dostawców i innych ważnych relacji biznesowych przejętego przedsiębiorstwa;
 • trudności w integracji przejętej firmy z Trend Micro, w tym działalności operacyjnej, personelu, produktów i systemów informatycznych nabytego przedsiębiorstwa;
 • odwrócenie uwagi naszego kierownictwa od innych problemów biznesowych;
 • negatywny wpływ na nasze wyniki operacyjne wynikający z opłat związanych z przejęciem, utraty renomy firmy i wartości zakupionych technologii oraz ewentualne uznanie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
   

Jeśli dokonamy przejęcia z wykorzystaniem naszych akcji, udziały własnościowe naszych dotychczasowych akcjonariuszy mogą ulec rozwodnieniu. Każdy z tych czynników może przynieść znaczne szkody dla naszej działalności biznesowej, kondycji finansowej i wyników operacyjnych.

Hakerzy/krakerzy starający się włamać do naszych sieci, zaatakować je, wykraść tajemnice i zniszczyć naszą witrynę mogą mieć większy wpływ na reputację naszej firmy niż innych firm w branży oprogramowania. Jesteśmy firmą z branży zabezpieczeń komputerowych, która dostarcza przez Internet rozwiązania antywirusowe oraz inne usługi i produkty zabezpieczające. W związku z tym hakerzy/krakerzy biorą nas sobie za cel, aby spowodować przesyłanie przez nas wirusów komputerowych i złośliwego oprogramowania, utratę lub kradzież danych technicznych, takich jak kod źródłowy itd., albo ważnych informacji klientów czy pracowników. Ich celem jest także zniszczenie witryny naszej grupy przez Internet. Powyższe incydenty mogłyby przynieść szkodę dla działalności biznesowej naszej grupy. Oprócz tego możemy ponieść koszty usunięcia problemów technicznych lub problemów stworzonych przez hakerów uzyskujących dostęp do naszych informacji zastrzeżonych. Ponadto może dojść do znaczących zakłóceń w naszej działalności biznesowej i utraty renomy, czego skutkiem może być znaczna utrata klientów i innych, ważnych relacji biznesowych do chwili odzyskania zaufania.

Nasza grupa zawarła umowy z podwykonawcami i pracownikami w celu zachowania poufności. Utrata lub kradzież informacji technicznych lub prywatnych albo nieuczciwe wykorzystanie danych poufnych przez osoby z naszej grupy mające do nich dostęp mogą zaszkodzić naszej firmie, mimo podjęcia działań prawnych itp. Duże szkody mogą dodatkowo skutkować wszczęciem postępowania. Może to w znacznym stopniu zakłócić naszą działalność biznesową oraz wygenerować koszty rozwiązania problemów technicznych itd., a dowolne z tych czynników mogą znacząco zaszkodzić naszej działalności biznesowej, kondycji biznesowej i wynikom operacyjnym.

Wiele naszych produktów zabezpieczających może fałszywie identyfikować wiadomości e-mail, adresy URL lub programy jako niechciany spam, szkodliwe witryny internetowe i potencjalnie niebezpieczne programy. Usługi i produkty zabezpieczające naszej grupy mogą również nieprawidłowo identyfikować niechciane wiadomości e-mail, adresy URL, programy, szkodliwe witryny internetowe lub programy szpiegujące, które są często zaprojektowane w taki sposób, aby omijać zabezpieczenia mające postać programów antywirusowych, antyspamowych, do filtrowania zawartości stron internetowych lub produktów przeciwko programom szpiegującym. Osoby trzecie, których wiadomości e-mai, adresy URL lub programy są blokowane przez nasze usługi i produkty zabezpieczające, mogą dochodzić od nas prawnego zadośćuczynienia za oznaczenie ich jako „spamerów” lub ich produktów jako „szkodliwych witryn internetowych”, programów szpiegujących albo zakłócanie ich działalności biznesowej. Ponadto nieprawidłowa identyfikacja wiadomości e-mail, adresów URL lub programów jako niechcianego „spamu”, „szkodliwych stron internetowych” lub „potencjalnie niechcianych programów” może ograniczyć upowszechnianie się tych produktów.

Jeśli nie przetestujemy odpowiednio tych produktów lub rozwiązań do ochrony plików i dopuścimy do dystrybucji zainfekowanego pliku, luk w zabezpieczeniach itd., może to przynieść klientom szkody. Powyższe może mieć negatywny wpływ na nasze wyniki operacyjne i kondycję finansową.

Zakres naszej działalności biznesowej rozszerza się. Dotychczasowy i przyszły rozwój działalności biznesowej wiąże się ze znacznym obciążeniem naszego ograniczonego personelu, kierownictwa i intensywnym wykorzystaniem innych zasobów. Zdolność do radzenia sobie z dowolną przyszłą ekspansją lub rozwojem działalności będzie wymagać od nas:

 • skutecznego przyciągania, szkolenia, pozyskiwania, motywowania nowych pracowników i zarządzania nimi;
 • efektywnej integracji nowych pracowników;
 • doskonalenia mechanizmów kontroli i systemów operacyjnych, finansowych, zarządzania i informatycznych.
   

Jeśli będziemy w dalszym ciągu się rozwijać lub rozszerzać działalność, systemy zarządzania naszej grupy mogą stać się nieodpowiednie albo może się okazać, że nie będziemy mogli efektywnie zarządzać własnym rozwojem. W szczególności możemy nie być w stanie:

 • zapewnić efektywnej obsługi klientów;
 • terminowo opracowywać i dostarczać produktów;
 • wdrażać efektywnych systemów sprawozdawczości finansowej i kontroli; a także
 • wykorzystywać nowych szans rynkowych i skutecznie reagować na presję konkurencyjną.

Sprzedajemy ogromną większość naszych produktów i usług użytkownikom przez pośredników, takich jak dystrybutorzy, sprzedawcy i sprzedawcy typu VAR. Nasi dystrybutorzy sprzedają inne produkty, które uzupełniają nasze produkty i usługi lub stanowią dla nich konkurencję. O ile zachęcamy dystrybutorów do skupiania się na naszej szerokiej ofercie produktów i usług, mogą oni traktować priorytetowo produkty innych dostawców, w tym konkurencji. W niektórych okolicznościach mogą oni również zwracać nam produkty.

Niektórzy z dystrybutorów na całym świecie doświadczają problemów finansowych, co może negatywnie wpłynąć na ściągalność należności. Regularnie sprawdzamy ściągalność i zdolność kredytową naszych dystrybutorów, aby określić odpowiednie odpisy na należności wątpliwe. Nieściągalne należności mogą przekroczyć obecną lub przyszłą wartość odpisu na wątpliwe należności, co może w znaczny sposób negatywnie wpłynąć na nasze wyniki operacyjne.

Niektórzy z klientów korporacyjnych mogą uważać naszą szeroką ofertę produktów i usług za zakupy inwestycyjne. Zakupy inwestycyjne często wiążą się z niepewnością i w związku z tym są anulowane lub opóźniane, jeśli perspektywy biznesowe klienta ulegają pogorszeniu lub jeśli jego firma działa w niekorzystnych warunkach gospodarczych. Wszelkie anulowania lub opóźnienia mogą negatywnie wpłynąć na nasze wyniki operacyjne.

Polegamy i będziemy polegać na wielu kluczowych pracownikach technicznych i zarządzających, do których należy nasza dyrektor generalna Eva Yi-Fen Chen. Od pracowników wymagamy podpisania umów o zatrudnieniu, ale nie zawierają oni z nami umów o zakazie konkurencji. Jeśli dowolny z naszych kluczowych pracowników odejdzie z firmy, może to przynieść szkodę dla działalności operacyjnej i kondycji finansowej.

Konkurencja w branży zabezpieczeń komputerowych, do której należy nasza grupa, znacznie wzrosła. W tym konkurencyjnym środowisku rekrutacja najwyższej klasy pracowników jest jednym z najważniejszych wyzwań i wspiera rozwój innowacyjnych technologii we wszystkich firmach.

Obecnie większość pracowników firmy Trend Micro jest zatrudnionych w Azji i krajach rozwijających się. Z powodu wzrostu inflacji i kosztów utrzymania w tym regionie pensje również będą musiały wzrosnąć. Każdy wzrost kosztów spowodowany powyższymi czynnikami może pogorszyć wyniki biznesowe, operacyjne i kondycję finansową grupy. Oprócz tego próby pozyskania talentów przez konkurencję mogą negatywnie wpłynąć na koszty pracy w naszej grupie. Oprócz tego niespodziewanie wysokie obroty i rekrutacja, która nie odbyła się zgodnie z planem, mogą zaszkodzić wynikom biznesowym grupy.

Wzrost dowolnego z powyższych kosztów może niekorzystnie wpłynąć na działalność biznesową, wyniki operacyjne i kondycję finansową naszej grupy.

Konkurencja w branży zabezpieczeń komputerowych, do której należy nasza grupa, znacznie wzrosła. W atmosferze konkurencji istnieje możliwość zmian personalnych, w tym głównych specjalistów technicznych. Nasza grupa zawarła z pracownikami umowy w celu zachowania poufności i zobowiązania ich do niekonkurowania. Mimo podjęcia działań prawnych możemy odczuć znaczne zakłócenia działalności biznesowej i spadek renomy w związku z wyciekiem ważnych informacji technicznych i strategicznych oraz rozwojem podobnych technologii przez inne firmy. Powyższe czynniki mogą zaszkodzić działalności biznesowej, operacyjnej i kondycji finansowej grupy.

Uważamy, że nasze kwartalne wyniki finansowe mogą zmieniać się w sposób nieodzwierciedlający długoterminowych trendów w zakresie przyszłych wyników finansowych. Jest prawdopodobne, że w niektórych przyszłych okresach kwartalnych nasze wyniki operacyjne będą niższe od oczekiwań analityków rynkowych i inwestorów. W takim przypadku cena udziału Trend Micro Incorporated — spółki macierzystej grupy Trend Micro — może spaść.

Do czynników, które mogą spowodować wahania naszych kwartalnych wyników finansowych, należą:

 • czas sprzedaży naszych produktów w powiązaniu z ograniczeniami budżetowymi naszych klientów, sezonowe wzorce zakupowe i podejmowane przez nas działania promocyjne;
 • wprowadzanie nowych produktów przez konkurentów;
 • istotne kampanie marketingowe, działania badawczo-rozwojowe, zatrudnianie pracowników i inne inwestycje kapitałowe, których celem jest rozwój naszej działalności;
 • zmiany potrzeb klientów w zakresie oprogramowania antywirusowego i innych zabezpieczeń komputerowych; a także
 • zmiany w środowisku zewnętrznym, w tym warunków ekonomicznych na naszych głównych rynkach itp.

Naszą walutą sprawozdawczą jest jen japoński, a walutami funkcjonalnymi naszych jednostek zależnych są waluty krajów, w których posiadają siedzibę. Znaczna część naszych przychodów i wydatków operacyjnych jest denominowana w walutach innych niż jen japoński, przede wszystkim w dolarach amerykańskich, euro i walutach krajów azjatyckich. W związku z tym aprecjacja lub deprecjacja innych walut w porównaniu z jenem japońskim może skutkować znacznymi zyskami transakcyjnymi lub w ramach wymiany albo stratami, które mogą spowodować spadek wyników operacyjnych. Negatywne skutki wahań kursów walut mogą się zintensyfikować, jeśli uda nam się zwiększyć sprzedaż na rynkach poza Japonią.

Ponadto przeznaczamy część rynkowych papierów wartościowych na zarządzanie funduszami. Na powyższe wartości mogą wpływać wzrosty i spadki kursów wymiany walut obcych, a znaczne wahania kursów mogą w znaczący sposób obniżyć dochody naszego przedsiębiorstwa.

Posiadamy rynkowe papiery wartościowe i inwestujemy w takie zbywalne dokumenty w celu efektywnego zarządzania funduszami. Na wartość środków kapitałowych będą wpływać zmiany kursów walut i na rynku finansowym. Jeśli w przyszłości zajdą znaczące zmiany na rynkach finansowych, może to mieć znaczący niekorzystny wpływ na naszą kondycję finansową i wyniki działalności operacyjnej ze względu na straty dewaluacyjne związane z inwestycjami w papiery wartościowe.

Nasz sukces zależy od rozwoju zastrzeżonej technologii oprogramowania. Polegamy na kombinacji praw wynikających z umowy, patentowych i własności intelektualnej, prawach dotyczących znaków towarowych i tajemnicy handlowej. Oprócz tego zawarliśmy umowę o zachowaniu poufności z pracownikami i podwykonawcami, aby ustalić i chronić prawa własności intelektualnej powiązane z naszym oprogramowaniem. Jeśli nie będziemy mogli ustalić i chronić tych praw, nasi konkurenci mogą wykorzystywać naszą własność intelektualną do konkurowania z nami. Może to ograniczyć nasz rozwój i zaszkodzić działalności biznesowej. Być może żadne dodatkowe patenty nie zostaną przyznane naszej firmie ani żadnej z naszych jednostek zależnych. Dodatkowo uzyskane przez nas patenty mogą nie przeszkodzić innym firmom w konkurowaniu z nami. Z drugiej strony istnieje możliwość zawieszenia sprzedaży naszych produktów i usług, wypłaty wynagrodzeń i tantiem licencjobiorcy z powodu naruszenia naszych praw patentowych przez inną firmę. Oprócz tego istnieje też możliwość wniesienia sprawy przeciwko usłudze lub wytoczenia procesu przez pracownika. W przypadku przegranej w takim procesie sądowym możemy ponieść wydatki na odszkodowanie dla pracownika.

Produkty i usługi naszej grupy są zaprojektowane tak, aby chronić systemy sieciowe i komputery osobiste klientów przed szkodami wynikającymi z działania wirusów komputerowych, zagrożeń internetowych oraz złośliwego oprogramowania służącego do kradzieży danych. W związku z tym, jeśli klient odniesie szkody w związku z dowolnym z tych zagrożeń lub jeśli rzeczywiste funkcje produktów i usług grupy różnią się od przedstawionych, klienci mogą zwrócić te produkty oraz domagać się zwrotów za usługi. Klienci mogą wytoczyć proces z tytułu odpowiedzialności produktowej lub powiązanej, dochodzić odszkodowań za utratę danych lub zgłaszać inne roszczenia. Dodatkowo, jeśli użytkownicy naszej usługi przechowywania plików online utracą dane, informacje itd. w wyniku problemów z systemem lub podobnych, mogą wnieść pozew przeciwko naszej grupie z tytułu odpowiedzialności produktowej lub powiązanej, dochodzić odszkodowań za utratę danych albo zgłaszać inne roszczenia. W związku z tym, że zagrożenia stale ewoluują, nabywcy naszego oprogramowania muszą je regularnie aktualizować, korzystając z udostępnianych w naszej witrynie plików sygnatur. Jeśli nie przetestujemy odpowiednio tych plików i rozpowszechnimy wadliwy plik z lukami w zabezpieczeniach, może to spowodować szkody w środowisku sieciowym, na komputerach osobistych i różnych urządzeniach naszych klientów, którzy pobrali wadliwy plik. Ponadto ewentualne wadliwe produkty sprzętowe naszej firmy mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia naszych klientów, którzy ich używają. W rezultacie, jeśli klient odniesie szkody w wyniku użytkowania naszych produktów, może pozwać nas z tytułu odpowiedzialności produktowej lub podobnej, dochodzić odszkodowań za utratę danych lub zgłaszać inne roszczenia. Oprócz tego możemy też wycofać produkty wedle uznania firmy.

Nasze umowy licencyjne zazwyczaj zawierają postanowienia, takie jak zrzeczenie gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności, których celem jest zmniejszenie ryzyka niektórych typów roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkty. W niektórych jurysdykcjach lub przypadkach wycofania produktów takie postanowienia mogą być niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, zasad porządku publicznego lub innych przepisów. Przegrana w procesie sądowym dotyczącym odszkodowań dla użytkowników naszych usług i produktów albo zadośćuczynienia za ból i cierpienie może mieć poważny, niekorzystny wpływ na naszą działalność biznesową.

Cała nasza działalność podlega różnym przepisom i regulacjom w każdym kraju i regionie. Niezachowanie zgodności z tymi przepisami i regulacjami może mieć poważne skutki administracyjne i karne. Jeśli specjaliści i pracownicy z naszej grupy złamią konstytucję lub inne prawa i regulacje, może to doprowadzić do poważnych zakłóceń działalności biznesowej i utraty renomy, co z kolei może spowodować utratę klientów i przerwanie innych ważnych relacji biznesowych do chwili odzyskania zaufania.

Powyższe może mieć znaczący, negatywny wpływ na nasze wyniki operacyjne. Oprócz tego w razie nowelizacji prawa i regulacji może dojść do zaostrzenia przepisów i ograniczeń dotyczących naszych produktów i usług, co może powodować problemy i generować koszty. Taka sytuacja może mieć znaczący, negatywny wpływ na nasze wyniki operacyjne.

Na działalność biznesową grupa Trend Micro wpływa wiele czynników ryzyka pozostających poza naszą kontrolą. W 2000 roku w Kalifornii doszło do sporadycznych przerw w dostawach prądu, dużego wzrostu kosztów energii, a nawet zakłóceń usług świadczonych na rzecz niektórych klientów biznesowych. Jeśli nadal będzie dochodzić do przerw w zasilaniu, może to mieć znaczący, negatywny wpływ na naszą działalność biznesową. Z kolei w przypadku epidemii poważnych chorób wirusowych, grypy lub SARS istnieje możliwość całkowitego zaprzestania działalności biznesowej.

Dodatkowo możemy doświadczyć katastrof naturalnych i biologicznych, które również mogą zakłócić naszą działalność. Wpływ katastrof naturalnych, takich jak trzęsienie ziemi o dużej magnitudzie, na nasze obiekty, infrastrukturę i ogólną działalność operacyjną nie jest znany. Nie ma żadnej gwarancji, że katastrofy naturalne nie zakłóciłoby poważnie całej naszej działalności biznesowej. Oprócz tego w wielu kluczowych krajach i regionach, w których działamy, doszło do niekorzystnych ekonomicznie wydarzeń, takich jak ciągła obawa o wybuch epidemii poważnych chorób wirusowych / ostrego zespołu oddechowego itd., ataki terrorystyczne i inne zagrożenia geopolityczne. Przedłużające się występowanie tych niekorzystnych czynników może negatywnie wpłynąć na nasze wyniki operacyjne i kondycję finansową.

Akcje zwykłe Trend Micro Incorporated, spółki macierzystej grupy Trend Micro, są przedmiotem obrotu na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Niedawno na japońskich rynkach papierów wartościowych doszło do znacznych wahań cen i wolumenu. Największym zmianom podlegały ceny rynkowe papierów wartościowych firm z branży zaawansowanych technologii, a w szczególności firm internetowych. Od momentu rozpoczęcia obrotu udziałami Trend Micro Incorporated na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co miało miejsce 17 sierpnia 2000 r., ceny akcji tej firmy mieściły się w zakresie od 1440 jenów do 9005 jenów. 29 grudnia 2017 r. notowanie końcowe naszych akcji na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych miało wartość 6390 jenów. W przyszłości cena rynkowa naszych udziałów prawdopodobnie będzie się zmieniać.

Ceny akcji na japońskich giełdach papierów wartościowych są określane w czasie rzeczywistym na zasadzie równowagi między cenami sprzedaży a ofertami. Te giełdy są rynkami opartymi na zamówieniach, bez specjalistów lub animatorów rynku, którzy kierowaliby kształtowaniem się cen. Aby zapobiec nadmiernej zmienności, giełdy te określają codzienne widełki dopuszczalnych spadków i wzrostów dla wszystkich akcji na podstawie notowania końcowego z poprzedniego dnia. Mimo że transakcje mieszczące się w widełkach mogą być kontynuowane, jeśli górna lub dolna wartość widełek zostanie osiągnięta podczas danej sesji giełdowej, żadna z transakcji przekraczających te wartości nie może zostać zrealizowana. W związku z tym inwestor, który chce sprzedać papiery wartościowe w cenie wyższej lub niższej niż codzienne limity, może nie sprzedać swoich udziałów w takiej cenie podczas danej sesji lub w ogóle.