Chính sách bản quyền SafeSync của Trend Micro

Đây là chính sách của Trend Micro Incorporated ("Trend Micro") liên quan đến các khiếu nại về bản quyền, thương hiệu hoặc các vi phạm sở hữu trí tuệ khác. Theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số năm 1998, Trend Micro sẽ nhanh chóng phản hồi các khiếu nại về vi phạm bản quyền đã cam kết bằng cách sử dụng dịch vụ SafeSync và/hoặc trang web SafeSync ("Trang web") nếu các khiếu nại đó được báo cáo bằng cách hoàn tất Thông báo cáo buộc vi phạm DMCA. Sau khi nhận được Thông báo mô tả dưới đây, Trend Micro sẽ thực hiện các hành động tùy theo quyết định của công ty, mà công ty cho là phù hợp, bao gồm xóa nội dung bị cáo buộc khỏi Trang web.

Thông báo cáo buộc vi phạm DMCA (“Thông báo”)

 1. Nêu rõ tác phẩm có bản quyền mà bạn khiếu nại là đã bị vi phạm hoặc - nếu nhiều tác phẩm có bản quyền được đề cập trong Thông báo này thì bạn có thể cung cấp danh sách đại diện các tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm.
 2. Nêu rõ tài liệu hoặc liên kết bạn khiếu nại là đã bị vi phạm (hoặc đối tượng của hoạt động vi phạm) và việc truy cập nội dung đó cần được vô hiệu hóa, tối thiểu bao gồm URL của liên kết được hiển thị trên Trang web, nếu có hoặc vị trí chính xác có thể tìm thấy tài liệu.
 3. Cung cấp liên kết công ty của bạn (nếu có), địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email, nếu có.
 4. Đề cập cả hai xác nhận sau đây trong nội dung Thông báo:
   
  “Tôi xác nhận rằng tôi thực sự tin rằng việc sử dụng bị khiếu nại ở đây tài liệu có bản quyền không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp (ví dụ: sử dụng hợp lý) cho phép.”

  “Tôi xác nhận rằng thông tin trong Thông báo này là chính xác và, theo hình phạt về tội khai man, rằng tôi là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc độc quyền theo bản quyền bị cáo buộc là vi phạm.”
 5. Cung cấp họ tên hợp pháp đầy đủ và chữ ký điện tử hoặc chữ ký viết tay của bạn.

Gửi Thông báo này và tất cả các biểu mẫu hoàn chỉnh đến:

Trend Micro Incorporated
Người nhận: Nhân viên bản quyền/Bộ phận pháp chế
10101 N. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
copyright_policy@trendmicro.com