ประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย (กันยายน 2016)

ไม่ต้องรับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง

Trend Micro Incorporated ("เทรนด์ไมโคร") จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการพิมพ์ผิดหรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ ในเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์ของเทรนด์ไมโคร เทรนด์ไมโครมุ่งมั่นให้ข้อมูลในเว็บไซต์ของเทรนด์ไมโครมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้เป็นบางครั้ง ดังนั้นข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดจะจัดทำ"ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ เทรนด์ไมโครปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหรืออ้างอิงโดย เว็บไซต์ของเทรนด์ไมโคร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและไม่ใช่การไม่ละเมิด เทรนด์ไมโครขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเทรนด์ไมโครโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าปัจจุบันหรือผู้ที่คาดหวัง เทรนด์ไมโครจะไม่รับผิดไม่ว่าในเหตุการณ์ใด ต่อความเสียหายโดยอ้อม แบบพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการจ่ายเงินตามข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์เทรนด์ไมโคร

 

ลิงค์สู่เว็บไซต์อื่น ๆ

เทรนด์ไมโครไม่มีตัวแทนเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นใดที่คุณสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเทรนด์ไมโคร เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เทรนด์ไมโคร โปรดเข้าใจว่าได้เป็นอิสระจากเทรนด์ไมโคร และเทรนด์ไมโครไม่สามารถควบคุมเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เทรนด์ไมโครไม่ได้หมายความว่า เทรนด์ไมโครสนับสนุนหรือยอมรับความรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

 

การตอบข้อเสนอแนะ& ที่จัดทำให้เทรนด์ไมโคร

ข้อคิดเห็นหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยังเทรนด์ไมโคร รวมทั้งข้อมูลข้อเสนอแนะ เช่น คำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการตอบสนองอื่น ๆ จะถือว่าไม่เป็นความลับ เทรนด์ไมโครจะไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการตอบคำถามดังกล่าวและเทรนด์ไมโครมีอิสระที่จะใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย และแสดงความคิดเห็นหรือเนื้อหาดังกล่าวต่อสาธารณะโดยไม่มีข้อจำกัด เทรนด์ไมโครมีอิสระที่จะใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ หรือเทคนิคใด ๆ ที่มีอยู่ในการตอบสนองดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาแนวความคิด แนวคิด หรือเทคนิคเหล่านั้น

 

ประกาศเครื่องหมายการค้าเทรนด์ไมโคร

Trend Micro Incorporated, InterScan, InterScan VirusWall, ScanMail, ServerProtect, VirusWall, และ WebProtect เป็นเครื่องหมายการค้าของเทรนด์ไมโคร ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นและ AppletTrap, ChipAwayVirus, Edoctor, Ehospital, Emanager, MacroTrap, OfficeScan, PC-Cillin, เทรนด์ไมโคร, Trend VCS, Web Trap และ NeatSuite เป็นเครื่องหมายการค้าของเทรนด์ไมโคร เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

 

ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์เทรนด์ไมโคร

ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดหรือใช้งานได้จากเว็บไซต์ของเทรนด์ไมโคร ("ซอฟต์แวร์") เป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Trend Micro Incorporated และ/หรือ บริษัทผู้ออกสิทธิ์ใช้งาน การใช้ซอฟต์แวร์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณ (และหน่วยงานที่คุณเป็นตัวแทน) และ Trend Micro Incorporated ("ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งาน") คุณต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานดังกล่าวก่อนที่คุณ (และหน่วยงานที่คุณเป็นตัวแทน) ใช้ซอฟต์แวร์ การใช้ การทำซ้ำ หรือการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานจะถูกห้ามอย่างชัดแจ้ง ซอฟต์แวร์จะได้รับการรับประกัน ถ้าเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานเท่านั้น Trend Micro Incorporated ปฏิเสธความรับผิดการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ รวมถึงการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขความสามารถในการค้า ความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะวัตถุประสงค์ ตำแหน่ง และการไม่ละเมิด เว้นแต่ได้รับประกันในข้อตกลงสิทธิ์ใช้งาน ถ้ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้งานซอฟต์แวร์นี้ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวถือเป็นความลับเป็น"ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่จำกัด" ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 52.227-19 ของ FAR สิทธิ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในซอฟต์แวร์ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ 52.227-19 ของ FAR

 

การใช้เนื้อหาในเว็บไซต์เทรนด์ไมโคร

สิทธิ์การใช้งาน, พิมพ์ และแจกจ่ายเนื้อหาที่จำกัด: คุณมีสิทธิในการดู คัดลอก พิมพ์ และแจกจ่ายเนื้อหาของเว็บไซต์ของเทรนด์ไมโครภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: (i) ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูล ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น (ii) สำเนาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งต้องมีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเทรนด์ไมโคร ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง "© 2016 Trend Micro Incorporated. สงวนลิขสิทธิ์"; (iii) ไม่มีการปรับเปลี่ยน และ (iv) เทรนด์ไมโคร ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวได้ตลอดเวลา และการใช้งานดังกล่าวจะถูกยกเลิกเมื่อได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเทรนด์ไมโคร

 

ข้อมูลราคาและความพร้อมจำหน่าย

ข้อมูลราคาและความพร้อมจำหน่ายตามที่กำหนดล่วงหน้าในเว็บไซต์เทรนด์ไมโคร อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ เว็บไซต์เทรนด์ไมโครอาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมต่าง ๆ ของเทรนด์ไมโคร ที่ยังไม่ได้ประกาศในประเทศของคุณ การอ้างอิงเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเทรนด์ไมโครประสงค์จะประกาศหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมดังกล่าวในประเทศของคุณ นอกจากนี้เว็บไซต์ของเทรนด์ไมโครอาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์เทรนด์ไมโครที่วางแผนไว้ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการวางแผนและอาจไม่ได้เกิดขึ้นจริง วันที่วางแผนส่งสินค้าซึ่งอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ในอนาคตดังกล่าวเป็นวันที่คาดว่าจะส่งเท่านั้นและไม่ได้มีการรับประกัน

 

บริษัทและผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม (จริงและลวง)

การกล่าวถึงบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของเทรนด์ไมโครมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นการรับรองหรือข้อเสนอแนะ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามทั้งหมดจะต้องสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ขาย และสิทธิ์ใช้งานและการรับประกันทั้งหมด หากเกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ขาย ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน บุคคลและบริษัททั้งหมดที่ระบุไว้ในตัวอย่างในเว็บไซต์ของเทรนด์ไมโครเป็นเรื่องลวงและมีความคล้ายคลึงกับบุคคลที่มีอยู่ และบริษัทเป็นเรื่องบังเอิญทั้งสิ้น

 

การใช้งานเว็บไซต์เทรนด์ไมโครของเด็ก

แม้ว่าแคมเปญโฆษณาผลิตภัณฑ์และเนื้อหาทางการตลาดของเทรนด์ไมโครอาจมีเด็กดูได้ แต่เรามักไม่มุ่งเป้าไปที่เด็ก ๆ ในฐานะลูกค้าหรือเรียกร้องข้อมูลจากพวกเขา เทรนด์ไมโครสนับสนุนให้บิดามารดาและผู้ปกครองใช้เวลาออนไลน์กับบุตรหลานของตนและเข้าร่วมกิจกรรมแบบโต้ตอบที่นำเสนอในไซต์ที่เด็ก ๆ ไปเยี่ยมชม ห้ามส่งหรือโพสต์ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์เทรนด์ไมโครโดยผู้เข้าชมที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง