Trend Micro, in partnership with COGG, launch the Cyber Academy in the Irish language during Irish Week 2024 (‘Seachtain na Gaeilge’)

Monday 4th March 2024: To coincide with Seachtain na Gaeilge Trend Micro, in partnership with COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta), are proudly celebrating the launch of Cyber Academy as Gaeilge. The decision to make this valuable resource available in the Irish language was made in an effort to create an inclusive space for young Irish Students (Gaeilgeoirí) to educate themselves on online safety. The Cyber Academy now available in 19 languages, is aimed at children aged 7 to 10 years and is comprised of 11 all-important topics, covering everything from passwords and camera safety to kindness, misinformation, and time online.

Since launching in October of 2021, the Cyber Academy has become a vital resource both in and outside of the classroom, providing teachers and parents with a powerful tool to improve children’s safety and awareness online. Offering both video-based lessons and learning materials designed to engage and improve children’s digital literacy skills, each short episode can be delivered on-demand by a teacher in the classroom or a guardian at home.

Each episode consists of:

  • A three-minute animated video
  • A conversation guide/Q&A for kids
  • A Kahoot! Quiz to reinforce learning in an exciting way
  • A fun downloadable activity sheet featuring elements such as crosswords, coloring and word searches

 

Marking the launch of the Cyber Academy in Irish (as Gaeilge) a group of Transition Year students (teens) visited the Trend Micro Cork headquarters for Cyber Academy Bootcamp. During the visit, these young students were coached by Trend Micro employees on all elements of the Cyber Academy, along with presentation skills and top tips. The Cyber Academy Bootcamp trains student volunteers to present the Cyber Academy in English and Irish (as Gaeilge) to children.

Trend Micro’s Cyber Academy is a wonderful resource for young people – and one that is particularly pertinent in today’s internet-obsessed world.

Frank Ó Tormaigh, Education Officer (Digital) with COGG

In a further effort to spread the word about this exciting new resource, Trend Micro and COGG are hosting a FREE webinar for schools in Irish (as Gaeilge), on Tuesday 19th March at 1.30pm (GMT). The virtual webinar, which is aimed at 3rd to 6th class pupils (7-10 years old) and is available to schools all around the country of Ireland. Episodes covered will be: Passwords (Pasfhocail) and Two Factor Authentication (Fíordheimhniú déshraithe).

Empowering everyone in our community to be safe, responsible and successful online is a long-term vision at Trend Micro, one that is central to the Internet Safety for Kids and Families program. Launching Cyber Academy in Irish marks the nineteenth language for the series, with lessons already available in English, French, Japanese, Filipino, Spanish, Italian, Polish, Ukrainian and more.

As with every language translation, ensuring that each Irish lesson was accurately and appropriately translated is credited to Frank Ó Tormaigh, Education Officer (Digital) with COGG, who worked tirelessly with his team in collaboration with Trend Micro to create this valuable online tool for Irish students across Ireland, both Irish speaking primary schools (Gaelscoileanna) and English-speaking primary schools.

Speaking about the project, Frank said: “Trend Micro’s Cyber Academy is a wonderful resource for young people – and one that is particularly pertinent in today’s internet-obsessed world. To take something so positive and informative and make it accessible to our young Irish speakers has been an incredibly rewarding experience. As representatives of COGG, our role is to continuously celebrate the use of the Irish language across multiple educational contexts, and as such, this project ticked every box for us.”

Commenting on their foray into the Irish language, Avril Ronan, Trend Micro Global Programme Manager for Internet Safety for Kids & Families, said: “We are so proud to be launching this amazing resource for young Irish speakers as Seachtain na Gaeilge is celebrated across Ireland. As an Irish person this launch is very personal for me in and that we at Trend Micro are playing our part to promote this beautiful language and doing so while empowering our young population with cyber safety education is the icing on the cake.

She added: “Our new resource also falls nicely in line with the Department of Education’s CLIL (Content Language Integrated Learning) initiative, which encourages schools to use the Irish language outside of formal Irish lessons, to improve both competence and confidence. The free webinar on March 19th is the perfect example of this, offering what we hope will be a fun change to a regular Irish class!”

To register for this free upcoming webinar, visit https://www.trendmicro.com/internet-safety/eventsga, to access the kids’ Cyber Academy directly as Gaeilge and much more, visit https://www.trendmicro.com/internet-safety/ga. Follow the European Trend Micro ISKF team online on X @TrendISKF_IE, on Facebook/TrendMicroEurope, and on Instagram @Trendmicroiskfeurope.


CYBER ACADEMY AS GAEILGE!

Seolann Trend Micro, i gcomhpháirt le COGG, an Cyber Academy as Gaeilge ag tús Seachtain na Gaeilge

Luan 4 Márta 2024: Ag teacht le Seachtain le Gaeilge tá Trend Micro, i gcomhpháirt le COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) ag seoladh an Cyber Academy as Gaeilge. Rinneadh an cinneadh an acmhainn luachmhar seo a chur ar fáil i nGaeilge mar iarracht spás cuimsitheach a chruthú do Ghaeilgeoirí óga atá ag iarraidh oideachas a chur orthu féin ar shábháilteacht ar líne. Tá an acadamh seo dírithe ar leanaí idir 7 agus 11 bliana d’aois agus tá sé comhdhéanta de 11 ábhar ríthábhachtach, ag clúdach gach rud ó phasfhocail agus sábháilteacht ceamara go cineáltas, faisnéis mhícheart agus am ar líne.

Ó seoladh é i mí Dheireadh Fómhair 2021, tá an Cyber Academy ó Trend Micro – atá mar chuid dá gclár ISKF (Sábháilteacht Idirlín do Leanaí & Teaghlaigh) – ina acmhainn ríthábhachtach laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, ag soláthar uirlis chumhachtach do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí chun sábháilteacht agus feasacht leanaí ar líne a fheabhsú. Trí cheachtanna físbhunaithe agus ábhair foghlama araon a thairiscint atá deartha chun scileanna litearthachta digití leanaí a mhealladh agus a fheabhsú, is féidir le múinteoir sa seomra ranga nó caomhnóir sa bhaile gach eipeasóid ghearr a sheachadadh ar éileamh.

Tá gach eipeasóid comhdhéanta de:

  • Físeán beoite trí nóiméad
  • Treoir chomhrá / ceisteanna agus freagraí do pháistí
  • Tráth na gCeist Kahoot chun an fhoghlaim a threisiú ar bhealach spreagúil
  • Bileog ghníomhaíochta spraíúil is féidir a íoslódáil ina bhfuil gnéithe cosúil le crosfhocail, dathú agus cuardach focal

 

Agus seoladh an Cyber Academy as Gaeilge á chomóradh thug grúpa de mhic léinn na hIdirbhliana cuairt ar cheanncheathrú Trend Micro i gCorcaigh. Le linn na cuairte, rinne baill d’fhoireann Trend oiliúint ar na mic léinn Idirbhliana seo ar gach gné den Cyber Academy, mar aon le scileanna cur i láthair agus leideanna. Léiríonn an cleachtadh seo tionscnamh eile atá á stiúradh ag Trend Micro, ina mbeidh oibrithe deonacha ón gcomhlacht mar óstach ar cheardlanna oiliúna le daltaí na hIdirbhliana, a thabharfaidh cuairt ar a gcomh-bhunscoileanna agus an Cyber Academy a chur i láthair as Gaeilge do na rang-ghrúpaí cuí.

Is acmhainn iontach do dhaoine óga é Cyber Academy Trend Micro – agus ceann atá thar a bheith ábhartha i ndomhan an lae inniu a bhfuil an t-idirlíon ag baint leis.

Frank Ó Tormaigh, Oifigeach Oideachais (Digiteach) le COGG

Mar iarracht eile eolas a scaipeadh faoin acmhainn spreagúil nua seo, tá Trend Micro agus COGG ag reáchtáil seimineár gréasáin SAOR IN AISCE do scoileanna as Gaeilge, Dé Máirt 19 Márta ag 1.30 i.n. Clúdóidh an seimineár gréasáin fíorúil, atá dírithe ar dhaltaí rang 3 go 6 agus atá ar fáil do scoileanna ar fud na tíre, dhá cheann de thopaicí an Cyber Academy: Pasfhocail agus Fíordheimhniú déshraithe.

Is misean de chuid Trend Micro le fada an lá é an cleachtas seo maidir le slabhra eolais atá ag dul i méid i gcónaí maidir le sábháilteacht agus folláine sa spás fíorúil, agus ceann atá ag méadú móiminteam thar go leor teangacha éagsúla; is é seoladh Cyber Academy as Gaeilge ná an naoú haistriúchán déag ar an ardán, le ceachtanna ar fáil cheana féin i mBéarla, Seapáinis, Filipínis, Spáinnis, Iodáilis agus go leor eile.

Ag cinntiú go raibh gach ceacht ‘as Gaeilge’ aistrithe go cruinn agus go cuí bhí Frank Ó Tormaigh, Oifigeach Oideachais (Digiteach) le COGG, a d’oibrigh go dian dícheallach lena fhoireann chun an uirlis luachmhar ar líne seo a chruthú do dhaltaí ar fud na tíre, idir Ghaelscoileanna agus bunscoileanna Bhéarla.

Ag labhairt dó faoin tionscadal, dúirt Frank: “Is acmhainn iontach do dhaoine óga é Cyber Academy Trend Micro – agus ceann atá thar a bheith ábhartha i ndomhan an lae inniu a bhfuil an t-idirlíon ag baint leis. Eispéireas thar a bheith tairbheach ba ea rud chomh dearfach agus chomh faisnéiseach a ghlacadh agus é a bheith inrochtana dár gcainteoirí óga Gaeilge. Mar ionadaithe de chuid COGG, is é an ról atá againn ná úsáid na Gaeilge a cheiliúradh go leanúnach ar fud an iliomad comhthéacsanna oideachais, agus mar bhí an tionscadal seo thar a bheith oiriúnach dúinn.”

Agus í ag tagairt don Ghaeilge atá á déanamh acu, dúirt Avril Ronan, Bainisteoir Idirnáisiúnta Cláir Trend Micro um Shábháilteacht Idirlín do Pháistí agus do Theaghlaigh: “Táimid an-bhródúil as an acmhainn iontach seo do Ghaeilgeoirí a sheoladh agus Seachtain na Gaeilge á ceiliúradh ar fud na tíre. Tá sé thar a bheith tábhachtach chun ár bhféiniúlacht a chothú agus ár dteanga álainn a chur chun cinn, agus is iontach an rud é sin a dhéanamh agus oideachas a chur ar ár ndaonra óg ar conas an domhan fíorúil a láimhseáil go sábháilte.”

Dúirt sí: “D’fhéadfadh ár n-acmhainn nua a bheith oiriúnach do FCÁT (Foghlaim Comhtháite Ábhar agus Teanga) de chuid na Roinne Oideachais, a spreagann scoileanna chun an Ghaeilge a úsáid lasmuigh de cheachtanna foirmiúla Gaeilge, chun inniúlacht agus muinín a fheabhsú. Sampla iontach de seo ná an seimineár gréasáin saor in aisce ar 19 Márta.”

Chun clárú don seimineár gréasáin saor in aisce seo agus chun teacht ar an Cyber Academy as Gaeilge, tabhair cuairt ar https://www.trendmicro.com/internet-safety/eventsga agus go leor eile, tabhair cuairt ar https://www.trendmicro.com/internet-safety/ga. Lean foireann Trend Micro ISKF ar líne ar Twitter @TrendISKF_IE nó Facebook/TrendMicroEurope nó Instagram @Trendmicroiskfeurope.

Avril Ronan
Avril Ronan

Avril Ronan is Global Program Manager of the Internet Safety for Kids and Families Program at Trend Micro. Avril is best known for working in community; engaging students, parents, educators and senior citizens in the conversation about online safety. The ultimate goal of each conversation is to empower people to be online in safe, responsible and successful ways. As a regular public speaker, Avril collaborates with academia, law enforcement, industry and government having coordinated and delivered programs to date around the world such as What’s Your Story?, Cyber Academy (now in 19 languages), and the #StayAtHome
Webinar Series.