Thông báo pháp lý (Tháng 9/2016)

Không có trách nhiệm về lỗi hoặc các điểm không chính xác khác

Trend Micro Incorporated ("Trend Micro") không chịu trách nhiệm về lỗi chính tả hoặc các lỗi không chính xác khác trong nội dung được cung cấp trên trang web của Trend Micro. Trend Micro dự kiến các thông tin trên trang web của Trend Micro là chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, lỗi vẫn có thể xảy ra. Do đó, tất cả thông tin và tài liệu được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" mà không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào. TREND MICRO KHƯỚC TỪ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO TRÊN HOẶC THAM CHIẾU TRÊN TRANG WEB CỦA TREND MICRO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, TÍNH PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO CÓ THỂ VÀ TÌNH TRẠNG KHÔNG XÂM PHẠM. Trend Micro bảo lưu quyền sửa đổi thông tin sản phẩm và dịch vụ trên trang web của Trend Micro mà không cần thông báo cho khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TREND MICRO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THANH TOÁN DỰA TRÊN THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB CỦA TREND MICRO.

 

Liên kết đến các trang web khác

Trend Micro không cam kết về bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập từ trang web của Trend Micro. Khi bạn truy cập một trang web không phải của Trend Micro, vui lòng hiểu rằng trang web đó hoàn toàn độc lập với Trend Micro và Trend Micro không có quyền kiểm soát nội dung trên trang web đó. Liên kết đến một trang web không phải của Trend Micro không có nghĩa là Trend Micro xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng trang web đó.

 

Xử lý phản hồi & câu trả lời do Trend Micro cung cấp

Mọi nhận xét hoặc tài liệu gửi đến Trend Micro, bao gồm dữ liệu phản hồi, chẳng hạn như câu hỏi, nhận xét, đề xuất và bất kỳ phản hồi nào khác sẽ được coi là thông tin không bảo mật. Trend Micro sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với các phản hồi đó và Trend Micro sẽ được tự do sử dụng, sao chép, phân phối và hiển thị công khai các nhận xét và tài liệu đó mà không bị giới hạn. Trend Micro cũng sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào trong các phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm kết hợp các ý tưởng, khái niệm hoặc kỹ thuật đó.

 

Thông báo thương hiệu của Trend Micro

Trend Micro Incorporated, InterScan, InterScan VirusWall, ScanMail, ServerProtect, VirusWall và WebProtect là thương hiệu của Trend Micro, được đăng ký ở Hoa Kỳ và là thương hiệu ở các quốc gia khác, đồng thời AppletTrap, ChipAwayVirus, Edoctor, Ehospital, Emanager, MacroTrap, OfficeScan, PC-Cillin, Trend Micro, Trend VCS, Web Trap và NeatSuite là các thương hiệu của Trend Micro. Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

Phần mềm có trên trang web của Trend Micro

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp để tải xuống hoặc sử dụng từ trang web của Trend Micro ("Phần mềm") là sản phẩm được bảo vệ bản quyền của Trend Micro Incorporated và/hoặc bên cấp phép. Việc sử dụng Phần mềm phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép đi kèm hoặc được bao gồm trong Phần mềm hoặc thỏa thuận cấp phép khác được áp dụng giữa bạn (và pháp nhân mà bạn đại diện) và Trend Micro Incorporated ("Thỏa thuận cấp phép"). Bạn phải đọc và chấp nhận Thỏa thuận cấp phép này trước khi bạn (và pháp nhân mà bạn đại diện) sử dụng Phần mềm. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, sao chép hoặc phân phối Phần mềm nào không tuân theo Thỏa thuận cấp phép. PHẦN MỀM CHỈ ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP. TRỪ KHI ĐƯỢC ĐẢM BẢO TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP, TREND MICRO INCORPORATED KHƯỚC TỪ TẤT CẢ ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM, BAO GỒM TẤT CẢ ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ TÌNH TRẠNG KHÔNG XÂM PHẠM. Nếu Phần mềm do Chính phủ Hoa Kỳ sử dụng, Phần mềm được phân loại là "phần mềm máy tính hạn chế" theo định nghĩa trong điều khoản 52.227-19 của FAR. Quyền của Chính phủ Hoa Kỳ đối với Phần mềm được nêu trong điều khoản 52.227-19 của FAR.

 

Sử dụng nội dung trên trang web của Trend Micro

Quyền sử dụng, in và phát tán nội dung hữu hạn: Trừ khi có quy định rõ ràng khác, bạn được phép xem, sao chép, in và phát tán nội dung trên trang web của Trend Micro theo các điều kiện sau đây: (i) chỉ sử dụng cho các mục đích thông tin và phi thương mại; (ii) bản sao hoặc các phần nội dung phải bao gồm thông báo bản quyền của Trend Micro "© 2016 Trend Micro Incorporated. Bảo lưu mọi quyền"; (iii) không sửa đổi; và (iv) Trend Micro bảo lưu quyền thu hồi cấp phép vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời việc sử dụng sẽ chấm dứt khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Trend Micro.

 

Thông tin định giá và tính sẵn có

Thông tin định giá và tính sẵn có được nêu trên trang web của Trend Micro có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia. Trang web của Trend Micro có thể bao gồm tham chiếu đến các sản phẩm, dịch vụ và chương trình của Trend Micro chưa được công bố ở quốc gia của bạn. Những tham chiếu này không ngụ ý rằng Trend Micro dự định công bố hoặc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình đó ở quốc gia của bạn. Ngoài ra, trang web của Trend Micro có thể bao gồm tham chiếu đến các sản phẩm của Trend Micro dự định ra mắt trong tương lai. Các sản phẩm này chỉ là dự kiến và có thể không thực sự được sản xuất. Bất kỳ ngày gửi hàng nào được nêu trong tham chiếu liên quan đến các sản phẩm trong tương lai chỉ là ngày dự kiến và không được bảo đảm.

 

Công ty và sản phẩm bên thứ ba (Thực tại và hư cấu)

Các công ty và sản phẩm bên thứ ba trên trang web của Trend Micro chỉ được đề cập cho mục đích thông tin và không cấu thành cam kết hay đề xuất. Trừ khi được quy định rõ ràng khác, tất cả các sản phẩm của bên thứ ba phải được đặt hàng trực tiếp từ nhà cung cấp và tất cả giấy phép và bảo hành, nếu có, sẽ chỉ ràng buộc bạn và nhà cung cấp. Tất cả cá nhân và công ty được liệt kê trong bất kỳ ví dụ nào trên trang web của Trend Micro là hoàn toàn hư cấu và tình huống giống với các cá nhân và công ty hiện có chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

 

Trẻ em sử dụng trang web của Trend Micro

Trong khi trẻ em có thể xem các chiến dịch quảng cáo sản phẩm và tài liệu tiếp thị của Trend Micro, chúng tôi thường không nhắm mục tiêu khách hàng là trẻ em hoặc thu hút dữ liệu từ trẻ em. Trend Micro khuyến khích phụ huynh và người giám hộ dành thời gian trực tuyến với con cái và tham gia các hoạt động tương tác được cung cấp trên các trang web mà con họ truy cập. Không có thông tin nào được gửi lên hoặc đăng trên trang web của Trend Micro bởi khách truy cập dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.