Các thuật ngữ phân biệt thiết bị

Dưới đây là các thuật ngữ phân biệt thiết bị cho các sản phẩm thiết bị TippingPoint/Trend Micro: 

Sản phẩm thiết bị Deep Discovery của Trend Micro

Sản phẩm thiết bị TippingPoint Advanced Threat Protection
Tất cả doanh số bán hàng mới của thiết bị dựa trên phần cứng Advanced Threat Protection (ATP) đã ngừng hoạt động vào ngày 31/12/2017.
Tuy nhiên, vẫn có thể gia hạn bảo trì phần mềm hàng năm cho các thiết bị ATP hiện tại từ Trend Micro.
Ngoài ra, Trend Micro tiếp tục cung cấp các thiết bị dựa trên phần cứng Deep Discovery, có mục đích, tính năng và chức năng tương tự như ATP, khác biệt duy nhất là tên thương hiệu được áp dụng.

Sản phẩm thiết bị TippingPoint (không bao gồm sản phẩm ATP)