Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

Housecall™

Phiên bản: Tiếng Việt/Đa quốc gia
Ngày: Tháng 5/2017

Quan trọng: Thỏa thuận sau đây quy định các điều khoản và điều kiện mà theo đó Trend Micro sẽ cho phép bạn, một cá nhân hoặc đại diện được ủy quyền của một thực thể truy cập và sử dụng Phần mềm HouseCall của Trend Micro. Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận này trước khi quyết định có chấp thuận các điều khoản của thỏa thuận hay không.

KHI LỰA CHỌN NÚT “TÔI ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY” HOẶC Ô DƯỚI ĐÂY, BẠN BÀY TỎ MONG MUỐN KÝ KẾT VÀ ĐANG KÝ KẾT MỘT HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ RÀNG BUỘC (“THỎA THUẬN”) GIỮA BẠN VÀ TREND MICRO INCORPORATED HOẶC MỘT TRONG CÁC CHI NHÁNH ("TREND MICRO"). THEO ĐÓ, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ. CHÚNG TÔI KHUYẾN KHÍCH BẠN IN BẢN SAO THỎA THUẬN ĐỂ LƯU TRỮ HOẶC LƯU BẢN SAO VÀO Ổ CỨNG MÁY TÍNH CỦA BẠN.

BẠN PHẢI ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY TRƯỚC KHI TẢI XUỐNG PHẦN MỀM, TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NẾU BẠN LÀ MỘT CÁ NHÂN THÌ BẠN PHẢI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN VÀ PHẢI ĐỦ TUỔI TRƯỞNG THÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA TIỂU BANG, TỈNH HOẶC QUỐC GIA NƠI BẠN CƯ TRÚ ĐỂ KÝ KẾT THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN THAY MẶT MỘT THỰC THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ THÌ BẠN PHẢI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HỢP PHÁP ĐỂ ĐẠI DIỆN CHO THỰC THỂ ĐÓ VÀ PHẢI THAY MẶT THỰC THỂ ĐÓ ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY.

NẾU BẠN HOẶC THỰC THỂ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, VUI LÒNG CHỌN “TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY”. SAU ĐÓ, KHÔNG CÓ THỎA THUẬN NÀO ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ BẠN SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ.

1. CẤP GIẤY PHÉP. Khi bạn đồng ý với Thỏa thuận này, Trend Micro cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép lại để tải về và cài đặt Phần mềm cũng như để truy cập và sử dụng Dịch vụ. Trend Micro bảo lưu toàn quyền nâng cấp, sửa đổi hoặc ngừng Phần mềm và Dịch vụ hoặc áp đặt điều khoản mới hoặc khác biệt đối với việc sử dụng Phần mềm và Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.
2. HẠN CHẾ SỬ DỤNG. Phần mềm và Dịch vụ chỉ được cấp phép, chứ không được bán. Trend Micro có quyền sở hữu thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ đối với Phần mềm, Dịch vụ và các tài liệu liên quan; đồng thời bảo lưu mọi quyền không được cấp cho bạn một cách rõ ràng trong Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thuê, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ cho mục đích thương mại hoặc sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ để cung cấp dịch vụ cho người khác. Bạn đồng ý không cố gắng đảo ngược kỹ thuật, biên dịch ngược, sửa đổi, dịch, tháo rời, khám phá mã nguồn hoặc tạo các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ phần nào của Phần mềm hoặc Dịch vụ hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ hành vi nào trong số các hành vi nêu trên.
3. SAO LƯU VÀ XÁC NHẬN. Trong thời gian bạn sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý thường xuyên sao lưu các tệp tin và chương trình Máy tính (“Dữ liệu”) vào một phương tiện riêng. Bạn xác nhận rằng không làm như vậy có thể dẫn tới tổn thất dữ liệu nếu xảy ra lỗi trong Phần mềm hoặc Dịch vụ gây ra sự cố cho Máy tính của bạn hoặc khiến máy tính không hoạt động được và Trend Micro không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất dữ liệu nào. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm quyết định có sử dụng Dịch vụ không và sử dụng như thế nào.
4. KHÔNG BẢO ĐẢM. PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. TREND MICRO KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ AN TOÀN, KHÔNG CÓ LỖI, HOÀN CHỈNH, CHÍNH XÁC HOẶC PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ SẼ PHÁT HIỆN, LOẠI BỎ HOẶC DỌN DẸP TẤT CẢ HOẶC CHỈ CÁC ỨNG DỤNG, NỘI DUNG VÀ TỆP TIN ĐỘC HẠI HOẶC KHÔNG MONG MUỐN. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TREND MICRO CÙNG VỚI CÁC CHI NHÁNH VÀ NHÀ CUNG CẤP TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý THEO ĐIỀU LỆ, PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN CỦA QUYỀN SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU, KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VÀ TÍNH TƯƠNG THÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.
5. KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO CÁC THIỆT HẠI DO HỆ QUẢ. (A) TREND MICRO KHÔNG TÌM CÁCH HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MÌNH TRONG TRƯỜNG HỢP TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN DO SƠ SUẤT HOẶC GIAN LẬN HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC MÀ PHÁP LUẬT KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ. (B) THEO MỤC (A) Ở TRÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TREND MICRO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO KHÔNG THỂ LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC MỘT CÁCH HỢP LÝ TẠI THỜI ĐIỂM KÝ KẾT THỎA THUẬN NÀY HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DO HỆ QUẢ, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC GIÁN TIẾP DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO HOẶC VỀ TỔN THẤT HOẶC HƯ HỎNG DỮ LIỆU HOẶC SỰ CỐ BỘ NHỚ, SỰ CỐ HỆ THỐNG, HƯ HỎNG Ổ ĐĨA/HỆ THỐNG, TỔN THẤT LỢI NHUẬN HOẶC TIẾT KIỆM, HOẶC TỔN THẤT KINH DOANH PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY HOẶC PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ. NHỮNG HẠN CHẾ NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI TREND MICRO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÓI TRÊN VÀ BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG RA SAO CHO CÁC HÀNH VI PHẠM HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM NGHIÊM NGẶT HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG HOẶC LẬP LUẬN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA CỦA TREND MICRO, CÁC CHI NHÁNH VÀ NHÀ CUNG CẤP ĐỐI VỚI BẠN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỨC PHÍ CẤP PHÉP, NẾU CÓ, DO BẠN TRẢ CHO VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ. BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG PHẦN 5 NÀY VÀ XÁC NHẬN RẰNG TREND MICRO SẼ KHÔNG THỂ CUNG CẤP CHO BẠN QUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ MIỄN PHÍ NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN NÀY.
6. BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ DỮ LIỆU. MỘT SỐ QUỐC GIA, TIỂU BANG VÀ TỈNH, KỂ CẢ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU, KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NHẤT ĐỊNH, DO ĐÓ VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM (PHẦN 4 VÀ 5) CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐẦY ĐỦ CHO BẠN. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÁC. CÁC QUYỀN HOẶC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐÓ, NẾU CÓ, SẼ KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THỎA THUẬN NÀY.
7. QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU. Việc sử dụng phần mềm có thể phải tuân thủ luật pháp và quy định về bảo vệ dữ liệu ở một số khu vực pháp lý. Bạn có trách nhiệm xác định bạn có cần tuân thủ luật pháp hoặc các quy định đó hay không và bằng cách nào. Trend Micro xử lý dữ liệu cá nhân hoặc các dữ liệu khác nhận được từ Bạn nhằm mục đích cung cấp hoặc hỗ trợ sản phẩm hoặc dịch vụ chỉ với tư cách bên xử lý dữ liệu thay mặt cho Bạn theo yêu cầu để cung cấp dịch vụ cho Bạn hoặc để thực hiện nghĩa vụ. Các dữ liệu này có thể được chuyển đến các máy chủ của Trend Micro và nhà cung cấp của công ty ngoài khu vực pháp lý của bạn (bao gồm ngoài Liên minh Châu Âu). Chính sách quyền riêng tư về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được đăng tải tại https://www.trendmicro.com/en_us/about/legal/privacy-policy-product.html.
8. CHẤP THUẬN NHẬN THÔNG TIN TRAO ĐỔI BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ. Trend Micro có thể phải gửi cho Bạn các thông báo pháp lý và các thư từ trao đổi khác về Phần mềm và Dịch vụ hoặc về việc chúng tôi sử dụng thông tin mà Bạn cung cấp ("Thông tin trao đổi"). Trend Micro sẽ gửi Thông tin trao đổi qua thông báo trong sản phẩm hoặc qua email đến địa chỉ email đã đăng ký của Bạn hoặc đăng Thông tin trao đổi trên trang web của chúng tôi. Khi chấp thuận Thỏa thuận này, Bạn sẽ đồng ý chỉ nhận tất cả Thông tin trao đổi qua hình thức điện tử đồng thời xác nhận và thể hiện rằng Bạn có thể truy cập Thông tin trao đổi trên trang web của chúng tôi.
9. KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU. Phần mềm tuân theo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu theo Quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ. Do đó, Phần mềm có thể không được xuất khẩu hoặc tái xuất cho các thực thể tại, hoặc thường trú nhân hoặc công dân của các quốc gia bị cấm vận hoặc các quốc gia phải chịu lệnh trừng phạt thương mại hoặc cho các cá nhân hoặc thực thể bị cấm hoặc bị từ chối nếu không có giấy phép phù hợp của chính phủ. Bạn chịu trách nhiệm về việc vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu Hoa Kỳ liên quan đến Phần mềm. Khi chấp thuận Thỏa thuận này, Bạn khẳng định Bạn không phải là thường trú nhân hoặc công dân của bất kỳ quốc gia nào đang bị Hoa Kỳ cấm vận và rằng Bạn không bị cấm nhận Phần mềm.
10. CÁC QUYỀN HẠN CHẾ CỦA CHÍNH PHỦ HOA KỲ. Phần mềm này là “Phần mềm máy tính thương mại" theo định nghĩa trong DFARS 252.227-7014. Nếu bạn là đối tượng phải tuân thủ Quy chế mua sắm liên bang (DFAR) và Phần mềm máy tính thương mại cùng các tài liệu có liên quan được bán theo giấy phép thương mại tiêu chuẩn của Trend Micro theo DFARS 227-7202-1, Sản phẩm thương mại. Đối với tất cả các khách hàng khác của chính phủ, việc sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ của Chính phủ Hoa Kỳ phải tuân thủ các hạn chế được quy định trong FAR 52.227-19, nếu có.
11. CHẤM DỨT. Trend Micro có thể chấm dứt quyền của bạn theo Thỏa thuận này ngay lập tức và không cần thông báo nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này. Ngay sau khi chấm dứt, bạn đồng ý xóa hoặc hủy tất cả các bản sao Phần mềm. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách tiêu hủy hoặc xóa tất cả bản sao Phần mềm. Phần 2 đến 11 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận này.
12. LUẬT CHI PHỐI/BÊN CẤP PHÉP TREND MICRO.

Bắc Mỹ: Nếu Bạn cư trú tại Hoa Kỳ hoặc Canada, bên cấp phép là: Trend Micro Incorporated, 225 E. John Carpenter Freeway, Suite 1500, Irving, TX 75062 và Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Bang Texas, Hoa Kỳ.

Châu Mỹ La tinh: Nếu Bạn cư trú tại Châu Mỹ La tinh (ngoài Brazil, Colombia hoặc bất kỳ quốc gia nào bị Hoa Kỳ cấm vận), bên cấp phép là: Trend Micro Latinoamérica, S. A. de C. V., Insurgentes Sur No. 813, Piso 11, Col. Nápoles, 03810 México, D. F. SĐT: 3067-6000 và Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh theo luật pháp Mexico. Nếu Bạn cư trú tại Brazil, bên cấp phép là Trend Micro do Brasil, LTDA, Rua Joaquim Floriano, 1.120 – 2º andar, CEP 04534-004, São Paulo/Capital, Brazil và Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh theo luật pháp Brazil. Nếu bạn cư trú tại Colombia, bên cấp phép là Trend Micro Colombia, S.A.S., Calle 97ª# 9ª -50 of 503, Bogotá, Colombia và Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh theo luật pháp Colombia.

Châu Âu (ngoại trừ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ) và Israel: Nếu Bạn cư trú tại Châu Âu (ngoại trừ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc Israel, bên cấp phép là: Trend Micro EMEA Limited, một công ty được thành lập tại Ireland theo mã số doanh nghiệp 364963 và có văn phòng đăng ký đặt tại IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland. Fax: +353-21 730 7 số máy lẻ 373. Nếu bạn cư trú tại Châu Âu (trừ Áo, Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh) hoặc Israel, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp Cộng hoà Ireland. Nếu bạn cư trú tại Vương quốc Anh, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp Anh và xứ Wales. Nếu Bạn cư trú tại Áo, Đức hoặc Thụy Sĩ, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Cộng hòa Liên bang Đức. Nếu Bạn cư trú tại Pháp, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Pháp. Nếu Bạn cư trú tại Ý, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Ý. Nếu Bạn cư trú tại Tây Ban Nha, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Tây Ban Nha. Nếu Bạn cư trú tại Ý, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Ý.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông (ngoại trừ Israel) và Châu Phi: Nếu Bạn cư trú tại Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu hoặc Trung Đông, bên cấp phép là: Trend Micro DMCC, một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, có văn phòng đăng ký đặt tại 3602, Jumeirah Business Centre 3, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Anh.

Châu Á Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản): Nếu Bạn cư trú tại Úc, New Zealand, Ấn Độ, Malaysia, Philippines hoặc Thái Lan, bên cấp phép là: Trend Micro Australia Pty Limited, Level 15, 1 Pacific Highway, North Sydney, New South Wales, 2060, Úc. Nếu bạn cư trú tại Úc hoặc New Zealand, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp New South Wales, Úc. Nếu bạn cư trú tại Ấn Độ, Malaysia hoặc Philippines, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp Singapore. Nếu Bạn cư trú tại Thái Lan, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Thái Lan.

Nếu bạn cư trú tại Singapore, Việt Nam hoặc Indonesia, bên cấp phép là: Trend Micro Singapore Pte Ltd., 8 Temasek Boulevard #09-04/05 Suntec Tower Three, Singapore. Nếu Bạn cư trú tại Singapore hoặc Indonesia, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp Singapore. Nếu Bạn cư trú tại Việt Nam, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam.

Nếu Bạn cư trú tại Hồng Kông, Hàn Quốc hoặc Đài Loan, bên cấp phép là: Trend Micro Inc., 8F, No.198, Tun-Hwa S. Road, Sec. 2, Đài Bắc 106, Đài Loan. Nếu Bạn cư trú tại Hồng Kông, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Hồng Kông. Nếu Bạn cư trú tại Đài Loan, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Đài Loan. Nếu bạn cư trú tại Hàn Quốc, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp của Hàn Quốc.

Nếu Bạn cư trú tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bên cấp phép là Trend Micro (China) Inc., 8th Floor, Century Ba-shi Building, No. 398 Huai Hai Zhong Road, Shanghai, Trung Quốc 20020 và Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh theo luật pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được chuyển cho Ủy ban Trọng tài Bắc Kinh giải quyết.

Nhật Bản: Nếu Bạn cư trú tại Nhật Bản, bên cấp phép là Trend Micro Incorporated, Shinjuku MAYNDS Tower, 1-1 Yoyogi 2-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053, Nhật Bản và thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh theo luật pháp Nhật Bản.

Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và mâu thuẫn giữa các quy định luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia nơi Bạn cư trú không áp dụng cho Thỏa thuận này theo luật của bất kỳ quốc gia nào.
13. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG. Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Trend Micro và thay thế mọi thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ trước đó, bằng văn bản hay bằng lời nói, liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ thì cũng không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này. Trend Micro có thể chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng thầu phụ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho các bên thứ ba đủ điều kiện hoặc các chi nhánh và/hoặc công ty con với điều kiện là việc chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng thầu phụ đó không giải phóng Trend Micro khỏi các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này.
14. CÂU HỎI. Nếu Bạn có câu hỏi về Phần mềm và/hoặc Dịch vụ hỗ trợ cao cấp, vui lòng truy cập: https://esupport.trendmicro.com/en-us/home/index.aspx. Gửi tất cả các câu hỏi về Thỏa thuận này đến: legal_notice@trendmicro.com.

PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HIỆP ƯỚC QUỐC TẾ. VIỆC SAO CHÉP HOẶC PHÁT TÁN TRÁI PHÉP SẼ PHẢI CHỊU HÌNH PHẠT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ.

TUYÊN BỐ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CHUYỂN TIẾP

Ngoài thông tin đăng ký sản phẩm, Trend Micro sẽ nhận thông tin từ bạn và Máy tính cài đặt Phần mềm của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc địa chỉ MAC, vị trí, nội dung, ID hoặc tên thiết bị, v.v.) để cho phép Trend Micro cung cấp chức năng Phần mềm (bao gồm đồng bộ hóa nội dung, trạng thái liên quan đến cài đặt và hoạt động của Phần mềm, theo dõi thiết bị và cải tiến dịch vụ, v.v.).

Khi sử dụng Phần mềm, bạn sẽ kích hoạt các thông tin cụ thể ("Dữ liệu chuyển tiếp") được gửi đến các máy chủ do Trend Micro sở hữu hoặc quản lý cho mục đích quét bảo mật và các mục đích khác được mô tả trong đoạn này. Dữ liệu chuyển tiếp này có thể bao gồm thông tin về các rủi ro bảo mật tiềm ẩn cũng như URL của các trang web đã truy cập mà Phần mềm cho rằng các tệp hoặc nội dung có khả năng gian lận và/hoặc thực thi được xác định có thể là phần mềm độc hại. Dữ liệu chuyển tiếp cũng có thể bao gồm các thư email được xác định là thư rác hoặc phần mềm độc hại chứa thông tin nhận dạng cá nhân hoặc các dữ liệu nhạy cảm khác được lưu trữ trong các tệp trên Máy tính của bạn. Dữ liệu chuyển tiếp này là cần thiết để cho phép Trend Micro phát hiện hành vi nguy hiểm, các trang web có khả năng gian lận và các rủi ro bảo mật Internet khác, để phân tích sản phẩm, cải thiện dịch vụ và Phần mềm cũng như chức năng của chúng đồng thời cung cấp tính năng bảo vệ mối đe dọa mới nhất và các tính năng mới nhất cho bạn.

Bạn chỉ có thể chọn không gửi Dữ liệu chuyển tiếp bằng cách không sử dụng hoặc gỡ cài đặt hoặc vô hiệu hóa Phần mềm. Tất cả Dữ liệu chuyển tiếp sẽ được duy trì theo Chính sách quyền riêng tư của Trend Micro trên www.trendmicro.com. Bạn đồng ý rằng Chính sách quyền riêng tư của Trend Micro có thể được sửa đổi theo thời gian và sẽ được áp dụng cho bạn. Trend Micro bảo lưu quyền sở hữu thương hiệu, quyền sở hữu và tất cả các quyền và lợi ích đối với bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc sản phẩm nào phát sinh từ việc sử dụng và phân tích Dữ liệu chuyển tiếp.