Phát hiện sai/Yêu cầu phân loại lại

 

LƯU Ý: Quy trình này chỉ dành cho khách hàng không phải của Trend Micro. Nếu bạn là khách hàng của Trend Micro, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp.

Nếu bạn cảm thấy Trend Micro đã xác định sai một tệp tin, địa chỉ IP hoặc URL là độc hại, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin để có thể đánh giá vấn đề.

Quy trình đánh giá lại/phân loại lại phát hiện bao gồm năm bước:

  1. Yêu cầu thẩm định đánh giá lại phát hiện (DRR);
  2. Trend Micro đánh giá phân loại hiện tại;
  3. Trend Micro yêu cầu thêm thông tin;
  4. Đề xuất DRR; và
  5. Trend Micro hành động dựa trên đề xuất DRR.

 

Các yêu cầu được xem xét kịp thời, tỉ mỉ và công bằng.

Yêu cầu phân loại lại IP

Yêu cầu phân loại lại URL

Đối với các tệp tin bạn cho rằng đã bị phân loại sai, hãy nén tệp tin ở định dạng ZIP hoặc RAR, dung lượng tối đa 12MB. Hãy bảo vệ tệp tin đã nén bằng mật khẩu và liệt kê mật khẩu trong trường "Chi tiết vấn đề" dưới đây.