Risicofactoren

Een van de volgende risico's zou van invloed kunnen zijn op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Trend Micro Group. Mocht dit het geval zijn, dan zou de koers van de aandelen van Trend Micro Incorporated, de moedermaatschappij van de Trend Micro Group, kunnen dalen en zouden investeerders of aandeelhouders hun investering geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen. Ook andere risico's en onzekerheden die ons als Trend Micro Group onbekend zijn of waarvan we als Trend Micro Group menen dat ze van weinig belang zijn, zouden onze bedrijfsactiviteiten kunnen schaden.

Het is mogelijk dat we geconfronteerd worden met aanzienlijke veranderingen in de concurrentieomgeving als grote leveranciers van besturingssysteemsoftware en andere software, zoals firewalls, e-mailsoftware of computerhardware, besluiten om hun producten uit te breiden of te bundelen met antivirussoftware en andere cyberbeveiligingsfuncties. Deze bedrijven kunnen bescherming tegen virussen aanbieden aan klanten als standaardfunctie in hun producten tegen minimale kosten of zelfs zonder extra kosten, waardoor ons brede scala aan producten en diensten overbodig of onverkoopbaar zou kunnen worden, met name als de antivirusproducten die door deze leveranciers worden aangeboden, gelijkwaardig zijn aan, of beter zijn dan, ons brede scala aan producten en diensten. En zelfs als de antivirusproducten van deze leveranciers minder functies zouden bieden dan ons brede scala aan producten en diensten of minder doeltreffend zouden zijn bij het detecteren en opschonen van bestanden die met een virus zijn geïnfecteerd, zouden klanten deze producten nog steeds kunnen verkiezen boven ons brede scala aan producten en diensten vanwege lagere kosten of om welke andere redenen dan ook.

Op dit moment hebben grote software- en hardwareleveranciers al verschillende leveranciers van veiligheidsoplossingen overgenomen. Als er antivirussoftware en andere cyberbeveiligingsfuncties in de producten en diensten van deze concurrenten zouden worden opgenomen, kan dat een wezenlijk negatief effect hebben op de bedrijfsactiviteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten van onze groep.

De belangrijkste aandachtspunten van ons bedrijf zijn de netto-omzet uit licentieverlening en de verkoop van antivirussoftware en andere beveiligingsproducten en -diensten. Hoewel we zijn begonnen met het aanbieden van uitgebreidere oplossingen voor netwerk- en internetbeveiliging en beheersoftware en -diensten, verwachten we dat antivirussoftware en andere beveiligingsproducten en -diensten het grootste deel zullen blijven uitmaken van onze netto-omzet in de nabije toekomst. Als de vraag naar antivirussoftware en andere beveiligingsproducten en -diensten kleiner wordt of de prijzen daarvan dalen als gevolg van concurrentie, technologische veranderingen of andere factoren, zoals een lagere groei of een inkrimping van de wereldwijde computerbeveiligingsmarkt, zou dit een wezenlijk negatief effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.

De markt voor computerbeveiligingsoplossingen wordt gekenmerkt door:

 • snelle technologische veranderingen;
 • verspreiding van nieuwe en steeds veranderende computervirussen, malwareprogramma's en bedreigingen via internet;
 • een constante stroom van nieuwe producten en diensten en updates; en
 • veranderende klantbehoeften.
   

Deze kenmerken van onze markt zorgen voor significante risico's en onzekerheden voor ons zakelijk succes. Onze concurrenten zouden bijvoorbeeld computerbeveiligingsproducten en -diensten op de markt kunnen brengen die technologisch superieur zijn aan ons brede scala aan producten en diensten. Bovendien zouden er nieuwe softwarebesturingssystemen, netwerksystemen of nieuwe antivirusmetingen of -technologieën kunnen opduiken. Tot de nieuwe trends op het gebied van antivirussystemen en standaarden behoren momenteel applicaties die worden gedistribueerd via internet en het gebruik van een webbrowser voor toegang tot client/server-systemen. Onze bestaande producten en diensten zijn mogelijk niet compatibel met een deel van deze standaarden of alle standaarden. Onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten zouden hier behoorlijk veel schade van kunnen ondervinden, tenzij we in staat zijn om snel en adequaat in te spelen op deze ontwikkelingen.

We vertrouwen op een klein aantal derden voor de vervaardiging van sommige van onze op hardware gebaseerde producten. De verwachting is dat we steeds afhankelijker worden van externe fabrikanten naarmate het aantal op hardware gebaseerde producten dat we produceren, toeneemt. Deze afhankelijkheid van externe fabrikanten brengt een aantal risico's met zich mee, waaronder een gebrek aan controle op het productieproces en het risico dat er geen of onvoldoende capaciteit beschikbaar is. Als een van onze externe fabrikanten onze producten niet tijdig, op een rendabele manier, in de vereiste hoeveelheden en met inachtneming van milieuregels en andere regelgeving in de markten waarin we actief zijn, kan of wil produceren, of onze producten helemaal niet meer kan of wil produceren, zullen we extra productiecapaciteit moeten zekerstellen. Het onverwachte verlies van een van onze fabrikanten zou onze bedrijfsactiviteiten kunnen verstoren. Bovendien bevatten onze op hardware gebaseerde producten kritieke onderdelen die worden geleverd door slechts één, of een beperkt aantal, derden. Als er een aanzienlijk tekort ontstaat aan onderdelen of als een externe fabrikant die aan ons levert, zijn voorraad onderdelen niet op peil houdt of niet tijdig verhoogt, zou dat kunnen leiden tot annulering van bestellingen van klanten of vertragingen bij het plaatsen van bestellingen en zou dat een negatieve invloed kunnen hebben op onze financiële toestand en bedrijfsresultaten.

On bedrijf richt zich met name op computerbeveiligingsactiviteiten die zijn gebaseerd op antivirussoftware. Daarom streven we er actief naar om strategische allianties aan te gaan met andere bedrijven die ons in staat stellen om klanten te voorzien van geïntegreerde of andere nieuwe producten en diensten die het resultaat zijn van deze allianties. Om dergelijke producten en diensten te kunnen lanceren en aanbieden, zullen we mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid geld en andere middelen investeren in productontwikkeling, marketingacties en ondersteunings- en onderhoudsactiviteiten. Het is echter mogelijk dat we er, ondanks onze inspanningen, niet in slagen van deze allianties te profiteren door inkomsten te genereren. Een dergelijke alliantie kan ook door allerlei oorzaken worden beëindigd of ontbonden voordat we inkomsten hebben kunnen genereren.

Onze belangrijkste concurrenten zijn actief in de Japanse markt voor antivirussoftware en hebben aanzienlijke middelen geïnvesteerd om succes te boeken in de Japanse markt van computerbeveiligingsproducten. Bovendien bestaan onze directe concurrenten niet alleen uit bestaande verkopers van beveiligingsproducten, maar ook bijvoorbeeld uit nieuwe verkopers die zijn gaan samenwerken via fusies en overnames, verkopers die voor het eerst de markt betreden enzovoort. Deze concurrentie in onze kernmarkt Japan zou in de toekomst kunnen toenemen als er andere concurrenten opduiken. Als gevolg van de inspanningen van onze concurrenten zijn we mogelijk niet in staat om onze huidige leidende marktpositie in Japan in de toekomst vast te houden. Ook kan het zijn dat we, om doeltreffend te reageren op de toegenomen concurrentie, gedwongen zijn om meer van onze productontwikkelingsmiddelen, marketingmiddelen en andere middelen in te zetten ten behoeve van de Japanse markt, wat ons vermogen om te groeien in andere markten kan beperken. Een aanzienlijk teruglopende verkoop en een krimpend marktaandeel in Japan als gevolg van het succes van onze concurrenten zou een aanzienlijk negatief effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.

In onze snel veranderende industrie kijken we van tijd tot tijd naar overnamemogelijkheden. Als die mogelijkheden zich voordoen, zullen we er mogelijk naar streven ons bedrijf uit te breiden via overnames. In tegenstelling tot sommige van onze grote concurrenten, hebben wij slechts beperkte ervaring met het overnemen van bestaande bedrijven. Toekomstige overnames zouden kunnen resulteren in tal van risico's en onzekerheden, waaronder:

 • ons onvermogen om klanten, leveranciers en andere belangrijke zakelijke relaties van een overgenomen bedrijf te behouden;
 • problemen bij de integratie van een overgenomen bedrijf in Trend Micro, waaronder de integratie van de bedrijfsactiviteiten, werknemers, producten en informatiesystemen van het overgenomen bedrijf;
 • verschuiving van de aandacht van het management naar het overgenomen bedrijf waardoor andere zakelijke belangen onderbelicht blijven; en
 • negatieve effecten op onze bedrijfsresultaten die voortvloeien uit aan de overname gerelateerde kosten, waardevermindering van goodwill en verworven technologie en de mogelijke opname van bijzondere waardeverminderingen.
   

Als we besluiten tot een dergelijke overname met onze aandelen, kan dat de eigendomsbelangen van onze huidige aandeelhouders doen verwateren. Elk van deze factoren zou onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten in aanmerkelijke mate kunnen schaden.

Onze reputatie is mogelijk gevoeliger voor problemen die worden veroorzaakt door hackers of crackers die proberen in te breken in, of aanvallen uit te voeren op, onze netwerken en geheimen proberen te stelen of onze site proberen te beschadigen, dan de reputatie van de meeste andere softwarebedrijven. Omdat we een computerbeveiligingsbedrijf zijn dat antivirussoftware en andere beveiligingsproducten en -diensten aanbiedt via internet, richten hackers of crackers hun aanvallen specifiek op ons. Ze proberen bijvoorbeeld om via ons computervirussen en malwareprogramma's naar anderen te verzenden of technische informatie van ons te stelen of te vernietigen, waaronder de broncodes en dergelijke. Ook proberen ze essentiële informatie van onze klanten of werknemers te onderscheppen en schade toe te brengen aan de website van onze groep via internet. Als deze incidenten zich voordoen, zouden de bedrijfsactiviteiten van onze groep daaronder kunnen lijden. We zouden ook te maken kunnen krijgen met extra kosten om technische problemen op te lossen of om problemen op te lossen die zijn ontstaan doordat hackers toegang hebben weten te krijgen tot onze gevoelige informatie. Daarnaast zouden we te maken kunnen krijgen met aanzienlijke verstoringen van onze bedrijfsactiviteiten en schade aan onze reputatie, wat zou kunnen leiden tot een aanzienlijk verlies van klanten en andere belangrijke zakelijke relaties totdat het vertrouwen weer is hersteld.

Onze groep heeft contracten gesloten met onderaannemers en werknemers met als doel het waarborgen van de vertrouwelijkheid. Als er ondanks de juridische en andere maatregelen die we hebben genomen, toch sprake is van verlies of diefstal van technische of persoonlijke informatie als gevolg van het naar buiten brengen of onrechtmatig gebruiken van deze informatie door insiders van onze groep, kunnen we onszelf daardoor danig in diskrediet brengen. Bovendien bestaat de kans dat er tegen ons een gerechtelijke procedure wordt aangespannen en wij een aanzienlijke schadevergoeding moeten betalen. In een dergelijk geval kunnen er grote verstoringen in onze bedrijfsactiviteiten optreden en kunnen we bovendien te maken krijgen met kosten voor het oplossen van technische problemen en dergelijke. Dit alles kan aanzienlijke schade toebrengen aan onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.

Een aanzienlijk deel van onze beveiligingsproducten kan e-mails, URL's of programma's ten onrechte aanmerken als respectievelijk 'spam', 'schadelijke websites' of 'potentieel gevaarlijke programma's'. Het is ook mogelijk dat de beveiligingsproducten en -diensten van onze groep er niet in slagen om de aanwezigheid van bepaalde ongewenste e-mails, URL's en programma's, schadelijke websites, of spyware te constateren of te voorkomen, vooral ook omdat deze vaak zijn ontworpen om antivirusprogramma's, antispamfilters, webfilterdiensten of spywareproducten te omzeilen. Partijen waarvan e-mails, URL's, of programma's worden geblokkeerd door onze beveiligingsproducten en -diensten, kunnen mogelijk een schadevergoeding van ons eisen voor het ten onrechte labelen van hun bedrijven, websites of programma's als respectievelijk 'spammers', 'schadelijke websites' of 'spyware', of voor het verstoren van hun bedrijfsactiviteiten. Bovendien kan het ten onrechte aanmerken van e-mails, URL's of programma's als respectievelijk 'spam', 'schadelijke websites' of 'potentieel gevaarlijke programma's' de acceptatie van deze producten bemoeilijken.

Als we onze antivirusbestanden of andere beveiligingsproducten of -oplossingen niet goed testen en bestanden distribueren die defecten of kwetsbare plekken en dergelijke vertonen, zouden we bovendien onze klanten schade kunnen berokkenen. Een dergelijk geval zou een negatieve invloed hebben op onze bedrijfsresultaten en financiële toestand.

Het terrein waarop wij als bedrijf opereren, is uitgebreid. Deze uitbreiding zorgt voor een aanzienlijke druk op onze beperkte personele, management- en andere middelen en bij elke toekomstige bedrijfsuitbreiding zal die druk aanhouden of zelfs toenemen. Ons vermogen om elke toekomstige uitbreiding of groei van onze bedrijfsactiviteiten in goede banen te leiden, vergt van ons dat we:

 • met succes nieuwe werknemers aantrekken, trainen, vasthouden, motiveren en aansturen;
 • nieuwe werknemers effectief integreren in ons bedrijf; en
 • onze operationele en financiële beheer- en informatiesystemen en de bijbehorende controlesystemen blijven verbeteren.
   

Als we ons bedrijf blijven uitbreiden of als ons bedrijf blijft groeien, is het mogelijk dat de beheersystemen die onze groep nu gebruikt, niet meer toereikend zijn of dat we niet in staat zijn om onze groei op een doeltreffende manier in goede banen te leiden. Dit kan er met name toe leiden dat we niet in staat zijn om:

 • een effectieve klantenservice te bieden;
 • tijdig nieuwe producten te ontwikkelen en aan te bieden;
 • effectieve financiële rapportage- en controlesystemen te implementeren; en
 • nieuwe marktkansen te benutten en effectief te reageren op de druk van de concurrentie.

Wij verkopen vrijwel al onze producten en diensten aan eindgebruikers via tussenpersonen, waaronder distributeurs, dealers en value-added resellers. Onze distributeurs verkopen ook andere producten die mogelijk een aanvulling vormen op, of juist concurreren met, onze producten en diensten. Hoewel we onze distributeurs aanmoedigen om zich te concentreren op ons brede scala aan producten en diensten, kunnen deze distributeurs een grotere prioriteit toekennen aan producten van andere leveranciers, waaronder onze concurrenten. Ze kunnen ook producten aan ons retourneren onder bepaalde omstandigheden.

Enkele van onze distributeurs, die zich overal ter wereld bevinden, verkeren in financiële moeilijkheden, hetgeen een ongunstige invloed kan hebben op het innen van onze vorderingen. We controleren regelmatig de inbaarheid van vorderingen en de kredietwaardigheid van onze distributeurs om een passende voorziening voor dubieuze vorderingen te bepalen. Onze oninbare vorderingen zouden hoger kunnen worden dan onze huidige of toekomstige voorziening voor dubieuze vorderingen, hetgeen grote nadelige gevolgen zou hebben voor onze bedrijfsresultaten.

Als zakelijke klanten producten of diensten aanschaffen uit ons brede scala aan producten en diensten, kunnen die aanschaffingen worden beschouwd als activa-aankopen. Deze activa-aankopen zijn vaak onzeker en kunnen worden geannuleerd of uitgesteld als de zakelijke vooruitzichten van de klant somberder zijn dan verwacht of als de economische omstandigheden wat minder gunstig zijn. Elke annulering en elk uitstel zou een ongunstige invloed kunnen hebben op onze bedrijfsresultaten.

We vertrouwen op een aantal belangrijke technische medewerkers en leidinggevenden, waaronder onze Chief Executive Officer, Eva Yi-Fen Chen. Hoewel we van onze werknemers verlangen dat ze arbeidsovereenkomsten ondertekenen, zijn onze werknemers over het algemeen niet anderszins onderworpen aan een concurrentiebeding. Als een van onze belangrijke werknemers ons verlaat, zouden onze bedrijfsactiviteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten daaronder te lijden kunnen hebben.

De computerbeveiligingsindustrie waartoe onze groep behoort, is steeds competitiever geworden. In deze concurrerende omgeving zien de meeste bedrijven het als een van hun belangrijkste uitdagingen om personeel van topniveau te werven ter ondersteuning van innovatieve technologie.

Vandaag de dag bevindt het grootste deel van het personeel van Trend Micro zich in Azië en in de opkomende landen. Als gevolg van de stijgende inflatie en kosten van levensonderhoud in deze regio's, zullen ook de lonen moeten worden verhoogd. Een stijging van de kosten die door de hiervoor genoemde factoren wordt veroorzaakt, zou een negatieve invloed kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten. Ook zou de strijd om talenten tussen concurrenten een ongunstig effect kunnen hebben op de arbeidskosten van onze groep. Bovendien kunnen een onverwacht sterk verloop en wervingsactiviteiten die niet volgens plan verlopen, onze bedrijfsresultaten schaden.

Als de kosten stijgen door de hiervoor genoemde oorzaken, zou dat een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten van onze groep.

De computerbeveiligingsindustrie waartoe onze groep behoort, is steeds competitiever geworden. In deze competitieve sfeer kan het personeelsverloop hoog zijn en kunnen belangrijk technische specialisten bij het bedrijf vertrekken. Onze groep heeft overeenkomsten gesloten met alle werknemers met het oog op het waarborgen van vertrouwelijkheid, waarin ook een concurrentieverbod is opgenomen. Ondanks het feit dat we dergelijke juridische maatregelen hebben genomen, zouden we te maken kunnen krijgen met aanzienlijke verstoringen van onze bedrijfsactiviteiten en reputatieschade als gevolg van de uitstroom van technisch en strategisch cruciale informatie en doordat andere bedrijven technologieën ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met de onze. Daarnaast zouden onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten nadelige gevolgen kunnen ondervinden van de hiervoor genoemde factoren.

Wij zijn van mening dat onze financiële kwartaalresultaten kunnen fluctueren op manieren die geen weerspiegeling vormen van de langetermijntrend van onze toekomstige financiële prestaties. Het is waarschijnlijk dat in sommige toekomstige kwartalen onze bedrijfsresultaten zullen achterblijven bij de verwachtingen van openbare marktanalisten en investeerders. In dat geval zou de koers van het aandeel Trend Micro Incorporated, de moedermaatschappij van de Trend Micro Group, kunnen dalen.

Onze financiële kwartaalresultaten kunnen onder andere door de volgende factoren schommelen:

 • timing van de verkoop van onze producten en diensten met het oog op de budgettaire beperkingen van klanten, seizoensgebonden patronen in het koopgedrag en onze promotieactiviteiten;
 • nieuwe productintroducties door onze concurrenten;
 • belangrijke marketingcampagnes, onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen, werving van werknemers en andere kapitaaluitgaven door ons om de groei van ons bedrijf te bevorderen;
 • veranderingen in de behoeften van de klant aan antivirussoftware en andere computerbeveiligingsproducten; en
 • veranderingen in de externe omgeving, met inbegrip van de economische omstandigheden in onze belangrijkste markten, enzovoort.

Onze rapporteringsvaluta is de Japanse yen en de functionele valuta van elk van onze dochterondernemingen is de munteenheid van het land waar de dochteronderneming is gevestigd. Een aanzienlijk deel van onze inkomsten en bedrijfskosten wordt echter uitgedrukt in andere valuta's dan de Japanse yen: voornamelijk in Amerikaanse dollar, Euro en Aziatische valuta's. Dientengevolge kan de devaluatie of opwaardering van deze andere valuta's ten opzichte van de Japanse yen leiden tot winst of verlies als gevolg van valutatransacties of valutaomrekeningsverschillen, wat onze bedrijfsresultaten negatief zou kunnen beïnvloeden. Deze negatieve effecten van wisselkoersschommelingen zouden groter kunnen worden als wij erin slagen onze afzet in markten buiten Japan te vergroten.

Ook hebben wij een deel van de verhandelbare effecten voor vermogensbeheer. Deze waarden zullen worden beïnvloed door de stijgingen en dalingen van de wisselkoers van vreemde valuta's en grote wisselkoersschommelingen zouden onze bedrijfswinsten aanzienlijk kunnen schaden.

We hebben verhandelbare effecten en beleggingen in waardepapieren voor een efficiënt vermogensbeheer. Deze waarden van de kapitaaldeelnemingen zal worden beïnvloed door schommelingen op de financiële markt en de wisselkoersschommelingen. Als er in de toekomst sterke schommelingen optreden op de financiële markt, zou dat een aanzienlijk negatief effect kunnen hebben op onze financiële toestand en bedrijfsresultaten en kunnen leiden tot een evenredig verlies door waardevermindering van beleggingen in effecten.

Ons succes hangt af van de ontwikkeling van onze eigen softwaretechnologie. We vertrouwen op een combinatie van contractuele rechten en wetgeving inzake octrooien, het auteursrecht, handelsmerken en handelsgeheimen. We hebben ook een geheimhoudingsovereenkomst opgesteld en we zijn die geheimhoudingsovereenkomst aangegaan met onze werknemers en onderaannemers om de eigendomsrechten van onze software vast te stellen en te beschermen. Als we er niet in slagen om deze rechten vast te stellen en te beschermen, kunnen onze concurrenten mogelijk gebruikmaken van ons intellectueel eigendom om met ons te concurreren. Dit zou onze groei kunnen beperken en ons bedrijf kunnen schaden. Het is mogelijk dat er geen aanvullende octrooien zullen worden verleend aan ons of een van onze dochterondernemingen. Bovendien kunnen de aan ons verleende octrooien niet voorkomen dat andere bedrijven met ons concurreren. Aan de andere kant is het mogelijk dat de verkoop van onze producten en diensten en de betaling van vergoedingen en royalty's aan de licentiehouder worden stopgezet vanwege onze inbreuk op een octrooi van een ander bedrijf. Daarnaast is het ook mogelijk dat er een inbreukprocedure wordt ingesteld in verband met de uitvinding van een bepaalde dienst en er een rechtszaak wordt aangespannen door een werknemer. Als we een dergelijke rechtszaak verliezen, kan een betaling vereist zijn om de kosten van de rechtszaak te vergoeden aan de werknemer.

De producten en diensten van onze groep zijn ontworpen om de netwerksystemen en personal computers van klanten te beschermen tegen schade als gevolg van computervirussen, webbedreigingen en malware die gegevens steelt. Als een klant derhalve schade lijdt door een van deze bedreigingen of als de daadwerkelijke functies van de producten en diensten van onze groep afwijken van de vermelde functies, kan de klant het product retourneren en ook terugbetaling eisen voor een dienst die niet voldoet. Ook kan de klant ons voor het gerecht dagen op grond van productaansprakelijkheid of verwante gronden, schadevergoeding eisen voor het verlies van gegevens of andere claims indienen. Als gebruikers van onze service voor het online opslaan van bestanden schade lijden door verlies van gegevens en informatie en dergelijke als gevolg van problemen met het systeem of vergelijkbare problemen, kunnen zij onze groep voor het gerecht dagen op grond van productaansprakelijkheid of verwante gronden, schadevergoeding eisen voor het verlies van gegevens of andere claims indienen. Omdat bedreigingen constant aan veranderingen onderhevig zijn, moeten kopers van onze softwareproducten de software die ze bij ons hebben gekocht, regelmatig bijwerken met onze specifieke beschermingsbestanden, die we voor downloaddoeleinden beschikbaar stellen op onze website. Mochten wij verzuimen deze beschermingsbestanden naar behoren te testen en een defect bestand distribueren dat kwetsbare plekken bevat, kan dit bestand schade aanrichten in de personal computers, netwerkomgevingen en verschillende apparaten van onze klanten die een defect bestand hebben gedownload. Daarnaast kan een defect hardwareproduct, zoals een defect toestel, mensenlevens in gevaar brengen, de gezondheid van mensen schaden en schade toebrengen aan de persoonlijke bezittingen van onze klanten die gebruik hebben gemaakt van het defecte toestel. Als een klant dientengevolge schade lijdt door het gebruik van onze producten, kan deze klant een rechtszaak tegen ons aanspannen op grond van productaansprakelijkheid of verwante gronden, schadevergoeding eisen voor het verlies van gegevens of andere claims indienen. Het kan ook zijn dat wij besluiten producten terug te roepen.

Onze licentieovereenkomsten bevatten doorgaans bepalingen, zoals verklaringen van afwijzing van aansprakelijkheid en beperkingen van de aansprakelijkheid, die gericht zijn op het beperken van onze blootstelling aan bepaalde soorten productaansprakelijkheidsclaims. In sommige rechtsgebieden of in sommige gevallen waarin producten worden teruggeroepen, kunnen deze bepalingen op wettelijke gronden, op grond van het openbaar belang of op andere gronden mogelijk niet handhaafbaar zijn. Als we een dergelijke rechtszaak verliezen, bestaat de mogelijkheid dat de rechtszaak die door gebruikers van onze producten en diensten wordt aangespannen voor schadevergoeding die ook pijn en lijden dekt, een aanzienlijk negatief effect heeft op ons bedrijf.

Al onze bedrijfsactiviteiten vallen onder verschillende wetten en regels in elk land en elke regio. Als we niet zouden voldoen aan deze wetten en regels, zouden we te maken krijgen met strengere administratieve richtlijnen en strafrechtelijke regels. Als leidinggevenden en werknemers in onze groep de grondwet of andere wetten of regels zouden overtreden, zou dat kunnen leiden tot aanzienlijke verstoringen van onze bedrijfsactiviteiten en schade aan onze reputatie, wat zou kunnen leiden tot een aanzienlijk verlies van klanten en andere belangrijke zakelijke relaties totdat het vertrouwen weer is hersteld.

De kans bestaat dat dergelijke gevallen een grote nadelige invloed hebben op onze bedrijfsresultaten. Ook in geval van wijzigingen in de wet- en regelgeving bestaat de mogelijkheid dat we worden geconfronteerd met aangescherpte regels en beperkingen voor onze producten en diensten, wat extra kosten met zich mee kan brengen. Een dergelijk geval kan een zeer nadelige invloed hebben op onze bedrijfsresultaten.

De Trend Micro Group heeft te maken met een aantal potentiële risico's van bedrijfsonderbreking waarover wij geen enkele controle hebben. In de staat Californië van de Verenigde Staten had men in het jaar 2000 te kampen met een reeks stroomonderbrekingen, scherpe stijgingen van de energiekosten en zelfs onderbrekingen van de dienstverlening aan enkele zakelijke klanten. Als stroomonderbrekingen een probleem blijven, kan dat een aanzienlijk nadelig effect hebben op onze bedrijfsactiviteiten. In het geval van een uitbraak van bijvoorbeeld het ernstige griepvirus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), bestaat de kans dat we onze bedrijfsactiviteiten geheel moeten stopzetten.

Ook kunnen er natuurlijke en biologische rampen plaatsvinden, zoals de hiervoor genoemde virusuitbraak, die leiden tot een onderbreking van onze bedrijfsactiviteiten. De gevolgen van natuurramp, zoals een toekomstige grote aardbeving, voor onze faciliteiten, infrastructuur en algemene bedrijfsactiviteiten zijn onbekend. Er is geen garantie dat natuurrampen al onze bedrijfsactiviteiten niet ernstig zouden verstoren. Daarnaast geldt dat de belangrijkste landen en regio's waarin we actief zijn, voortdurend te maken hebben met de negatieve economische gevolgen van bepaalde gebeurtenissen, zoals de aanhoudende angst voor een toekomstige uitbraak van een ernstig virus, zoals SARS, terroristische aanslagen en andere geopolitieke risico's. Als deze negatieve factoren langdurig een rol blijven spelen, kan dat onze bedrijfsresultaten en financiële toestand schaden.

De gewone aandelen van Trend Micro Incorporated, de moedermaatschappij van de Trend Micro Group, worden verhandeld op de Tokyo Stock Exchange. Onlangs lieten de Japanse effectenmarkten aanzienlijke prijs- en volumeschommelingen zien. De marktprijzen van de effecten van hightechbedrijven, en van internetbedrijven in het bijzonder, zijn buitengewoon volatiel geweest. Vanaf de start van de handel in aandelen van Trend Micro Incorporated op de Tokyo Stock Exchange op 17 augustus 2000 heeft de aandelenkoers van Trend Micro Incorporated geschommeld tussen een laagste punt van 1440 (Yen) en een hoogste punt van 9005 (Yen). De slotkoers op de Tokyo Stock Exchange voor ons aandeel op 29-dec-17 was 6.390 (Yen). De marktprijs van onze aandelen zal waarschijnlijk blijven schommelen in de toekomst.

Aandelenkoersen op Japanse beurzen worden in realtime bepaald door het evenwicht tussen bied- en laatkoersen. Deze beurzen zijn ordergedreven markten zonder specialisten of marktmakers om de prijsvorming te begeleiden. Om extreme schommelingen te voorkomen, worden voor elk aandeel de dagelijkse limieten voor opwaartse en neerwaartse prijsschommelingen vastgesteld op basis van de slotkoers van de vorige dag. Hoewel transacties kunnen worden voortgezet bij de opwaartse of neerwaartse limietkoers als deze limietkoers is bereikt op een bepaalde handelsdag, kunnen er geen transacties buiten deze limieten plaatsvinden. Als een investeerder dus wil verkopen tegen een prijs boven of onder de relevante dagelijkse limiet, kan deze zijn of haar aandelen mogelijk niet voor een dergelijke prijs verkopen op een bepaalde handelsdag of kan deze de aandelen helemaal niet verkopen.